1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ bình luận được sử dụng để chèn bình luận trong mã nguồn. Nhận xét không được hiển thị trong trình duyệt

Bạn có thể sử dụng nhận xét để giải thích mã của mình, điều này có thể giúp bạn khi bạn chỉnh sửa mã nguồn sau này. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn có nhiều mã

Cú pháp:

<!--Nội dung-->

2. Ví dụ về thẻ nhận xét trong HTML

3. Các trình duyệt hỗ trợ thẻ nhận xét

Phần tử
<!–…–> YES YES YES YES YES