1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <area> xác định một khu vực bên trong bản đồ hình ảnh (bản đồ hình ảnh là một hình ảnh có các khu vực có thể nhấp)

Thẻ <area> luôn nằm bên trong thẻ <map>.

Lưu ý: Thuộc tính name bắt buộc của thẻ <map> được liên kết với thuộc tính usemap của <img> và tạo ra mối quan hệ giữa hình ảnh và bản đồ

2. Ví dụ về <area>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<area> YES YES YES YES YES