1. Định nghĩa và cách sử dụng

Tất cả các tài liệu HTML đều phải bắt đầu bằng một khai báo <!DOCTYPE>

Khai báo <!DOCTYPE>  không phải là một thẻ HTML. Nó chứa một thông tin cho trình duyệt biết về loại tài liệu mà nó sử dụng

Cú pháp khai báo HTML 5:

<!DOCTYPE html>

2. Ví dụ về <!DOCTYPE>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<!DOCTYPE> YES YES YES YES YES