1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <strong> được sử dụng để xác định văn bản có tầm quan trọng cao. Nội dung bên trong thường được in đậm.

Mẹo: Sử dụng thẻ <b> để chỉ định văn bản in đậm thông thường

2. Ví dụ về <strong>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<strong> YES YES YES YES YES