1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <main> chỉ định nội dung chính của tài liệu

Nội dung bên trong thẻ <main> phải là duy nhất cho tài liệu. Nó không được chứa bất kỳ nội dung nào được lặp lại trên các tài liệu như thanh bên, liên kết điều hướng, thông tin bản quyền, biểu trưng trang web và biểu mẫu tìm kiếm

Lưu ý: Không được có nhiều hơn một thẻ <main> trong một tài liệu. Thẻ <main> KHÔNG được là con của thẻ <article>, <aside>, <footer>, <header> hoặc <nav>

2. Ví dụ về <main>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<main> 26.0 12.0 21.0 7.0 16.0