1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <var> được sử dụng để xác định một biến trong lập trình hoặc trong một biểu thức toán học. Nội dung bên trong thường được hiển thị nghiêng

2. Ví dụ về <var>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<var> YES YES YES YES YES