1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <ol> xác định một danh sách có thứ tự. Một danh sách có thứ tự có thể là số hoặc theo thứ tự bảng chữ cái

Thẻ <li> được sử dụng để xác định từng mục danh sách

Mẹo: Sử dụng CSS để tạo kiểu cho danh sách

Mẹo: Đối với danh sách không có thứ tự, hãy sử dụng thẻ <ul>

2. Ví dụ về <ol>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<ol> YES YES YES YES YES