1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <colgroup> chỉ định một nhóm gồm một hoặc nhiều cột trong bảng để định dạng

Thẻ <colgroup> giúp ích cho việc áp dụng kiểu cho toàn bộ cột, thay vì lặp lại kiểu cho từng ô, cho mỗi hàng

Lưu ý: Thẻ <colgroup> phải là con của phần tử <table>, sau bất kỳ phần tử nào <caption> và trước bất kỳ phần tử nào <thead>, <tbody>, <tfoot> và <tr>

Mẹo: Để xác định các thuộc tính khác nhau cho một cột trong <colgroup>, hãy sử dụng thẻ <col> trong thẻ <colgroup>

2. Ví dụ về <colgroup>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<colgroup> YES YES YES YES YES