1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <data> được sử dụng để thêm bản dịch mà máy có thể đọc được của một nội dung nhất định

Thẻ này cung cấp cả giá trị máy đọc được cho bộ xử lý dữ liệu và giá trị con người có thể đọc được để hiển thị trong trình duyệt

Mẹo: Nếu nội dung liên quan đến thời gian hoặc ngày tháng, hãy sử dụng phần tử <time> để thay thế

2. Ví dụ về <data>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<data> 62.0 13.0 22.0 Không hỗ trợ 49.0