1. Biến là gì ?

Biến là đại lượng dùng để chứa dữ liệu trong chương trình, biến có thê có kiểu nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như: integer(số nguyên), floating(số thực), character(ký tự), …

Mỗi một biến có 2 thuộc tính:

 • Kích thước vùng nhớ và địa chỉ vùng nhớ của biến
 • Giá trị của biến

Trong C# có các loại biến cơ bản là:

Loại Biến Mô tả
Decimal Số thập phân, cú pháp khai báo decimal
Boolean Trả về giá trị true hoặc false
Integral Giá trị số nguyên, cú pháp khai báo int, char, byte, short, long
Floating point Giá trị số thực, cú pháp khai báo float, double
Nullable Kiểu dữ liệu trả về null

Cú pháp khai báo 1 biến:

<datatype> <variableName>;
VD: int laptrinhtudau; //bien laptrinhtudau co kieu du lieu la Integral
hoặc
<datatype> <variableName> = <Value>;
VD: int laptrinhtudau = 10;//bien laptrinhtudau kieu Integral có gia tri la 10

2. Các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình C#

Trong ngôn ngữ lập trình C# gồm có 3 loại kiểu dữ liệu khác nhau:

 • Value Data Type (Loại dữ liệu giá trị)
 • Reference Data Type (Loại dữ liệu tham chiếu)
 • Pointer Data Type (Loại dữ liệu con trỏ)

2.1 Value Data Type

Kiểu dữ liệu này có hai loại cơ bản:

 • Do C # xây dựng sẵn như: Integer, Boolean, Float,…
 • Do người dùng tự đinh nghĩa ra như: Structure,…

Vùng nhớ của biến kiểu giá trị được cấp phát ở vùng nhơ stack Khi truyền cho phương thức, nó truyền theo kiểu tham trị(tức nó truyền giá trị của tham số số thực cho tham số hình thức).

2.2 Reference Data Type

Có 2 loại kiểu dữ liệu tham chiếu trong ngôn ngữ C #:

 • Do C # xây dựng sẵn như: String, Objects…
 • Do người dùng tự đinh nghĩa ra như: Class, Interface…

Kiểu dữ liệu này dùng để chứa địa chỉ của biến khác nằm ở vùng nhớ heap.

Khi truyền cho phương thức, nó truyền địa chỉ của tham số thực cho tham số hình thức.

2.3 Pointer Data Type

Con trỏ trong ngôn ngữ C # là một biến, nó còn được dùng để đưa con trỏ đến một địa chỉ của một giá trị.

Các ký hiệu được sử dụng trong con trỏ:

 • Ký tự “&” : dùng để xác định địa chỉ của một biến.
 • Ký tự “*” : truy cập giá trị của một địa chỉ.

Ví dụ khai báo con trỏ:

float *a;
//con tro kieu float
char *a;
//con tro kieu char

3. Qui tắc đặt tên biến trong C#

Trong ngôn ngữ lập trình C# có các nguyên tắc đặt tên như sau:

 • Không được đặt kí tự số là kí tự đầu tiên trong tên biến.

Ví du khai báo như sau chương trình dịch sẽ báo lỗi:

int 9x;
string 1_name;
 • Không đặt tên biến trung tên từ khóa C# phân biệt chữ hoa, chữ thường

Ví dụ khai báo như sau, trình biên dịch sẽ coi là 2 biến khác nhau:

int x;
int X;