1. SQL là gì?

SQL viết tắt bởi (Structured Query Language) là một ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc tiêu chuẩn được sử dụng để lưu trữ, thao tác và truy xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

SQL có thể thao tác với một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến hiện nay như: MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle….

Trong loạt bài về SQL này, laptrinhtudau.com sẽ hướng dẫn bạn đọc học và sử dụng SQL từ mức độ căn bản đến nâng cao, bao gồm các câu lệnh truy vấn trong SQL, các câu lệnh thao tác với cơ sở dữ liệu như: tạo cơ sở dữ liệu, thêm bảng, thêm dữ liệu cho các bảng, xóa dữ liệu, truy vấn (thêm sửa xóa)…..

2. SQL dùng làm gì?

Hiện nay, với lượng dữ liệu khổng lồ được tồn tại và lưu trữ có cấu trúc trong các cơ sở dữ liệu, SQL có mặt như một phương pháp tiện lợi để thao tác với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng. Một số thao tác đó phải kể đến như:

  • SQL có thể thực thi các truy vấn đối với cơ sở dữ liệu
  • SQL có thể lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu
  • SQL có thể chèn các bản ghi trong cơ sở dữ liệu
  • SQL có thể cập nhật các bản ghi trong cơ sở dữ liệu
  • SQL có thể xóa bản ghi khỏi cơ sở dữ liệu
  • SQL có thể tạo cơ sở dữ liệu mới
  • SQL có thể tạo bảng mới trong cơ sở dữ liệu
  • SQL có thể tạo các thủ tục được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu
  • SQL có thể tạo các dạng xem trong cơ sở dữ liệu
  • SQL có thể đặt quyền trên bảng, thủ tục và dạng xem

Các thao tác trên sẽ được viết chi tiết hơn ở những bài sau. Mời bạn đoc chú ý theo dõi!

3. Sự khác biệt giữa RDBMS và SQL

RDBMS là viết tắt của Relational Database Management System dịch sang tiếng việt nghĩa là Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Dữ liệu trong RDBMS được lưu trữ trong các đối tượng cơ sở dữ liệu được gọi là bảng. Bảng là một tập hợp các mục dữ liệu có liên quan và nó bao gồm các cột và hàng.

Như những định nghĩa ở trên có thế thấy rằng RDBMS và SQL là 2 thứ hoàn toàn khác biệt nhau. Đôi khi ta hay nhầm lần giữa hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server và ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc SQL.

Trong khi SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu thì ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL chỉ là một ngôn ngữ được thực thi trên nền tảng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server!

Ngoài ra, RDBMS cũng là cơ sở cho SQL và nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu như MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL và Microsoft Access.