SQL cũng là một ngôn ngữ lập trình vì vậy trong SQL cũng bao gồm các toán tử khác nhau. Ngoài các toán tử cơ bản như +-*/ thì trong SQL còn cung cấp thêm nhiều toán tử khác.

1. Toán tử số học

Các toán tử số học rất đơn giản, hầu hết trong chúng ta đều đã biết cách sử dụng chúng. Các toán tử này là: +-*/ (cộng trừ nhân chia)

Toán tử Mô tả
+ Cộng
Trừ
* Nhân
/ Chia
% Chia lấy dư

Phép toán chia lấy dư là phép toán đặc biệt, nó cũng tương tự như phép toán chia, tuy nhiên kết quả của phép toán này lại chính là phần dư.

2. Toán tử so sánh

Toán tử so sánh là toán tử được sử dụng để kiểm tra hay so sánh 2 giá trị với nhau. Các phép so sánh này có thể là lớn hơn, nhỏ hơn, bằng, không bằng….

Toán tử Mô tả
= So sánh bằng
> So sánh lớn hơn
< So sánh nhỏ hơn
>= So sánh lớn hơn hoặc bằng
<= So sánh lớn hơn hoặc bằng
!= So sánh không bằng

3. Toán tử gán

Toán tử gán được sử dụng để gán các giá trị cho nhau. Gán ở đây có thể là gán vế trái bằng vế phải hoặc cũng có thể là gán vế trái trái bằng một phép tính của vế phải.

Toán tử Mô tả
+= Gán cộng bằng
-= Gán trừ bằng
*= Gán nhân bằng
/= Gán chia bằng
%= Gán chia lấy dư bằng
= Gán 2 giá trị bằng nhau

4. Toán tử logic

Các toán tử logic được sử dụng trong một số mệnh đề có điều kiện. Toán tử logic cũng thường được sử dụng để lọc ra những dữ liệu phù hợp theo điều kiện nhất định.

Toán tử Mô tả
ALL Trả về TRUE nếu tất cả các giá trị truy vấn đáp ứng điều kiện
AND Trả về TRUE nếu cả 2 điều kiện đều đúng
ANY Trả về TRUE nếu bất kỳ giá trị truy vấn nào đáp ứng điều kiện
BETWEEN Trả về TRUE nếu toán hạng nằm trong khoảng cần được so sánh
EXISTS Trả về TRUE nếu truy vấn trả về một hoặc nhiều bản ghi
IN Trả về TRUE nếu toán hạng thuộc một trong danh sách các biểu thức nhất định nào đó
LIKE Trả về TRUE nếu tìm thấy kết quả khớp với một mẫu được đề rra
NOT Hiển thị bản ghi nếu (các) điều kiện NOT TRUE
OR Trả về TRUE nếu như có 1 hoặc cả 2 điều kiện là đúng
SOME Trả về TRUE nếu một vài giá trị truy vấn nào đáp ứng điều kiện