1. Khóa ngoại trong bảng là gì?

Các khóa ngoại FOREIGN KEY nhằm tạo ra các mối liên kết giữa các bảng với nhau. Một khóa ngoại FOREIGN KEY là một trường (hoặc tập hợp các trường) trong một bảng, tham chiếu đến khóa chính PRIMARY KEY trong một bảng khác. Bảng có khóa ngoại FOREIGN KEY được gọi là bảng con và bảng có khóa chính PRIMARY KEY được gọi là bảng tham chiếu hoặc bảng cha.

Để dễ hình dung, tôi sẽ có bảng là: KhachHang(KhachHang_ID,Ho,Ten,Tuoi) bảng này sẽ có khóa chính là KhachHang_ID

KhachHang_ID Ho Ten Tuoi
1 Chu Minh Nam 20
2 Nguyễn Trí Thành 19
3 Phùng Thái Sơn 20

Bảng tiếp theo là bảng DatHang(MaDH, SoLuong, KhachHang_ID) bảng này sẽ có khóa chính là MaDH và có thêm cột KhachHang_ID làm khóa ngoại liên kết hay tham chiếu đến khóa chính KhachHang_ID của bảng KhachHang(KhachHang_ID,Ho,Ten,Tuoi)

MaDH SoLuong KhachHang_ID
1 123 3
2 345 3
3 567 2
4 789 1

Sau khi bảng DatHang được tạo ra và tham chiếu khóa ngoại tới bảng KhachHang bằng thuộc tính KhachHang_ID thì ta hoàn toàn có thể biết được rằng các đơn hàng trong bảng DatHang do ai là người đặt và có thể lấy ra thông tin ID, Họ tên, tuổi của người đặt hàng trong bảng KhachHang

2. Tạo khóa ngoại bằng FOREIGN KEY

Để tạo một khóa ngoại trong câu lệnh tạo bảng, ta sẽ sử dụng cú pháp như sau:

CREATE TABLE table_name (
  column1 datatype PRIMARY KEY,
  column2 datatype,
  column3 datatype FOREIGN KEY REFERENCES table_name_pk(column_pk),
  ....
);

Nếu như bạn muốn tạo một khóa ngoại trong câu lệnh tạo bảng và đặt tên cho khóa ngoại đó thì có thể sử dụng câu lệnh như sau:

CREATE TABLE table_name (
  column1 datatype,
  column2 datatype,
  column3 datatype,
  PRIMARY KEY (column),
  CONSTRAINT name FOREIGN KEY (column)
  REFERENCES table_name_pk (column_pk)
  ....
);

Trong đó:

 • CREATE TABLE là câu lệnh hay từ khóa cần có
 • table_name là tên của bảng cần tạo
 • column1, column2, column3… là tên các cột thuộc trong bảng
 • datatype là kiểu dữ liệu của từng cột
 • PRIMATY KEY là khóa chính cho cột
 • name là tên của khóa ngoại FOREIGN KEY do ta tự đặt
 • REFERENCES table_name_pk(column_pk) chỉ định khóa ngoại sẽ tham chiếu đến bảng và cột cần liên kết.

Để bổ xung một khóa ngoại vào trong bảng đã có sẵn, ta sẽ dùng câu lệnh như sau:

ALTER TABLE table_name
ADD CONSTRAINT name
FOREIGN KEY (column) REFERENCES table_name_pk(column_pk);

Để xóa đi một khóa ngoại đã có sẵn trong bảng ta sẽ sử dụng câu lệnh sau:

ALTER TABLE table_name
DROP CONSTRAINT name;

Trong câu lệnh xóa đi khóa ngoại ta cần phải biết được name chính là tên của khóa ngoại mà ta đã đặt cho nó.

3. Ví dụ FOREIGN KEY

Ví dụ này tôi sẽ tạo ra bảng có tên là KhachHang gồm các cột là: KhachHang_ID,Ho,Ten,Tuoi khóa chính cho bảng này sẽ là KhachHang_ID

CREATE TABLE KhachHang (
  KhachHang_ID int NOT NULL PRIMARY KEY,
  Ho varchar(25) NOT NULL,
  Ten varchar(25) NOT NULL,
  Tuoi int
);

Tiếp theo, tôi sẽ tạo ra bảng có tên là DatHang gồm các cột là: MaDH, SoLuong, KhachHang_ID bảng này sẽ có khóa chính là MaDH và có khóa ngoại là cột KhachHang_ID sẽ kết nối hay liên kết tới cột KhachHang_ID của bảng KhachHang. Tôi sẽ đặt tên cho khóa ngoại này là PK_KhachDat

CREATE TABLE DatHang(
  MaDH int NOT NULL,
  SoLuong varchar(25) NOT NULL,
  KhachHang_ID int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (MaDH),
  CONSTRAINT PK_KhachDat FOREIGN KEY (KhachHang_ID)
  REFERENCES KhachHang(KhachHang_ID)
);

Dưới đây là mối liên kết giữa hai bảng được biểu diễn thông qua Database Diagrams

Để thực hiện xóa đi mối liên kết này ta sẽ sử dụng câu lệnh như sau:

ALTER TABLE DatHang
DROP CONSTRAINT PK_KhachDat;

Chú ý: Khi bảng có khóa ngoại làm tham chiếu đến bảng cha thì dữ liệu của bảng con có khóa ngoại sẽ được xuất hiện trong bảng cha được tham chiếu.