1. Hàm COUNT, AVG và SUM

Hàm COUT() được sử dụng để đếm các bản ghi có trong bảng theo một điều kiện phù hợp nhất định nào đó. Cú pháp của hàm COUT()

SELECT COUNT(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

Hàm AVG() được sử dụng để trả về giá trị trung bình của một số cột trong bảng theo một điều kiện nhất định. Cú pháp của hàm AVG()

SELECT AVG(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

Hàm SUM() được sử dụng để tính tổng và trả về giá trị tổng của một số cột  theo điều kiện nhất định. Cú pháp của hàm SUM()

SELECT SUM(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

Trong đó:

  • SELECT COUT | AVG | SUM là câu lệnh chọn kèm theo các hàm cần sử dụng
  • column_name tên cột cần được sử dụng cho hàm
  • table_name tên bảng có chứa cột cần sử dụng
  • WHERE condition là điều kiện chọn

2. Ví dụ hàm COUNT, AVG và SUM

Sau đây là bảng có tên SanPham bao gồm các cột: ID, TenSP, LoaiSP, SoLuong, GiaBan

ID TenSP LoaiSP SoLuong GiaBan
1 Máy tính Điện tử 115 15
2 Tivi Điện Tử 52 20
3 Bếp gas Gia dụng 22 10
4 Sữa chua Lương thực 200 5
5 Nồi cơm Gia dụng 18 7
6 Bánh mì Lương thực 30 5
7 Quần áo Thời trang 47 7

2.1 Ví dụ hàm COUT()

Để đếm xem trong bảng trên có bao nhiêu sản phầm (hay bản ghi) trong bảng. Ta có thể sử dụng hàm COUT() như sau để đếm theo trường ID của bảng:

SELECT COUNT(ID) AS SLSanPham
FROM SanPham;

Kết quả:

SLSanPham
7

Hoặc có thể bạn cũng có thể đếm các sản phẩm có trong bảng trên với điều kiện GiaBan = 7 như sau:

SELECT COUNT(ID) AS SLGiaBan 
FROM SanPham 
WHERE GiaBan = 7;

Vì trong bảng có 2 sản phầm có giá bán bằng 7, nên kết quả sẽ là:

SLSanPham
2

2.2 Ví dụ hàm AVG

Giả sử ta cần tính trung bình giá bán trong cột GiaBan của các sản phẩm có trong bảng SanPham ở trên, ta sẽ cần sử dụng hàm AVG() như sau:

SELECT AVG(GiaBan) AS TBGiaBan 
FROM SanPham;

Kết quả:

TBGiaBan
9.85714285714286

Để lấy ra trung bình giá bán của các sản phẩm với điều kiện số lượng trong cột SoLuong < 50 trong bảng sản phẩm trên, ta sẽ sử dụng câu lệnh sau:

SELECT AVG(GiaBan) AS TBGiaBan
FROM SanPham WHERE SoLuong < 50;

Kết quả:

TBGiaBan
7.25

2.3 Ví dụ hàm SUM()

Để tính tổng giá bán của tất cả sản phẩm có trong bảng SanPham ta có thể sử dụng hàm SUM() một cách đơn giản như sau:

SELECT SUM(GiaBan) AS TongGiaBan
FROM SanPham;

Kết quả:

TongGiaBan
69

Nếu ta cần tính tổng giá bán của những sản phầm có số lượng nhỏ hơn 50 – nghĩa là cột SoLuong < 50 như vậy ta cần sử dụng hàm SUM() kèm theo điều kiện như sau:

SELECT SUM(GiaBan) AS TongGiaBan 
FROM SanPham
WHERE SoLuong < 50;

Kết quả:

TongGiaBan
29