1. Câu lệnh INSERT INTO

Câu lệnh INSERT INTO được sử dụng để chèn các bản ghi mới trong một bảng. Để chèn được dữ liệu vào trong bảng ta cần đảm bảo dữ liệu cần chèn có cùng kiểu dữ liệu với các cột có trong bảng.

Câu lệnh INSERT INTO như sau:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...);

Trong trường hợp bạn cần chèn nhiều bản ghi vào bảng cùng một thời điểm, như vậy bạn cần sử dụng câu lệnh INSERT INTO như sau:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...) VALUES 
  (value1, value2, value3, ...),
  (value1, value2, value3, ...),
  (value1, value2, value3, ...),
  ...
  (value1, value2, value3, ...);

Trong đó:

 • INSERT INTO là câu lệnh chèn
 • table_name là bảng cần chèn
 • column1, column2, column3 là các cột cần được chèn dữ liệu
 • value1, value2, value3 là các dữ liệu tương ứng chèn vào các cột

Chú ý: Việc khai báo thứ tự các giá trị value1, value2, value3 cần chèn vào bảng phải đảm bảo đúng với thứ tự của các cột được chọn ra.

2. Ví dụ câu lệnh INSERT INTO

Bảng KhachHang ban đầu của tôi chỉ bao gồm các cột: ID, TenKH, DiaChi, ThanhPho, SoDienThoai và trong bảng chỉ có 3 bản ghi bên dưới đây:

ID TenKH DiaChi ThanhPho SoDienThoai
1 Nguyen Van A Tay Ho Ha Noi 0888999888
2 Nguyen Van B Quan 5 Ho Chi Minh 0988988988
3 Nguyen Van C Quan 7 Ho Chi Minh 0899899899

Tôi cần thêm (hay chèn) vào bảng KhachHang trên thêm một bản ghi mới với tất cả thông tin của các cột: ID, TenKH, DiaChi, ThanhPho, SoDienThoai như vậy tôi sẽ sử dụng câu lệnh sau:

INSERT INTO KhachHang (ID, TenKH, DiaChi, ThanhPho, SoDienThoai) VALUES 
  (4, 'Nguyen Van D', 'Bac Tu Liem', 'Ha Noi', '0788788788');

Kết quả sau khi thưc thi như sau:

(1 row affected)

Completion time: 2021-12-18T09:56:25.2275276+07:00

Trong trường hợp ta cần thêm cùng lúc 3 bản ghi khác vào trong bảng KhachHang trên, như vậy câu lệnh được sử dụng sẽ như sau:

INSERT INTO KhachHang (ID, TenKH, DiaChi, ThanhPho, SoDienThoai) VALUES 
  (5, 'Nguyen Van E', 'Ngo Quen', 'Hai Phong', '0858585858'),
  (6, 'Nguyen Van F', 'Ngu Hanh Son', 'Da Nang', '0969696969'),
  (7, 'Nguyen Van G', 'Tay Ho', 'Ha Noi', '0838383838');

Kết quả khi thực thi thành công như sau:

(3 row affected)

Completion time: 2021-12-18T09:56:25.2275276+07:00

Sau khi việc INSERT tất cả các bản ghi ở trên vào trong bảng KhachHang, ta có thể xem các bảng ghi đã được thêm vào trong bảng bằng câu lệnh SELECT như sau:

SELECT * FROM KhachHang;

Kết quả sẽ trả về bảng KhachHang và được bổ sung thêm một số bản ghi mới như sau:

ID TenKH DiaChi ThanhPho SoDienThoai
1 Nguyen Van A Tay Ho Ha Noi 0888999888
2 Nguyen Van B Quan 5 Ho Chi Minh 0988988988
3 Nguyen Van C Quan 7 Ho Chi Minh 0899899899
4 Nguyen Van D Bac Tu Liem Ha Noi 0788788788
5 Nguyen Van E Ngo Quen Hai Phong 0858585858
6 Nguyen Van F Ngu Hanh Son Da Nang 0969696969
7 Nguyen Van G Tay Ho Ha Noi 0838383838