1. Bảng ảo VIEW

Trong SQL, một dạng VIEW là một bảng ảo dựa trên tập kết quả của một câu lệnh SQL. Câu lệnh ở đây thường được sử dụng là câu lệnh SELECT. Bảng ảo này cũng bao gồm các hàng, các cột tương tự như bảng thực. Các trường trong một dạng VIEW là các trường từ một hoặc nhiều bảng thực trong cơ sở dữ liệu tạo ra.

Cú pháp tạo ra một VIEW trong SQL như sau:

CREATE VIEW view_name AS
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition;

Lưu ý: Dữ liệu trong bảng ảo VIEW sẽ được thay đổi nếu như trong bảng thực có sự thay đổi giá trị.

Để xóa đi một bảng ảo VIEW trong cơ sở dữ liệu, ta sẽ sử dụng cú pháp sau:

DROP VIEW view_name;

2. Ví dụ VIEW

Bảng thực trong cơ sở dữ liệu có tên ConNguoi như sau:

ID Ho Ten DiaChi ThanhPho
1 Nguyen Van A Bac Tu Liem Ha Noi
2 Nguyen Van B Quan 5 Ho Chi Minh
3 Nguyen Van C Quan 7 Ho Chi Minh
4 Nguyen Van D Tay Ho Ha Noi

Tôi sẽ tạo ra một bảng ảo VIEW có tên ConNguoi_HN bao gồm các bản ghi có cột ThanhPho = ‘Ha Noi’. Bảng VIEW này sẽ có các cột là Ho, Ten được lấy từ bảng thực ConNguoi

CREATE VIEW ConNguoi_HN AS
SELECT Ho, Ten
FROM ConNguoi
WHERE ThanhPho= 'Ha Noi';

Sau khi bảng VIEW có tên ConNguoi_HN được tạo ra, ta hoàn toàn có thể xem bảng đó bao gồm những gì bằng câu lệnh SELECT như sau:

SELECT * FROM ConNguoi_HN;

Kết quả thực thi sẽ cho ra kết quả:

Ho Ten
Nguyen Van A
Nguyen Van D

Nếu như tôi cần xóa đi bảng ảo ConNguoi_HN vừa được tạo ở trên, tôi sẽ sử dụng câu lệnh sau:

DROP VIEW ConNguoi_HN;