1. Câu lệnh UPDATE

Câu lệnh UPDATE là câu lệnh dùng để sửa đổi các bản ghi hiện có trong một bảng. Cú pháp của câu lệnh UPDATE như sau:

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, ...
WHERE condition;

Trong đó:

  • UPDATE là câu lệnh cập nhật
  • table_name là tên bảng chứa bản ghi cần sửa
  • column1 = value1, column2 = value2, … là các cột được sửa với các giá trị tương ứng
  • WHERE condition là điều kiện để chọn ra bảng ghi chính xác cần sửa

Chú ý: Trong câu lệnh UPDATE luôn cần có mệnh đề WHERE để xác định cụ thể một bản ghi sẽ được sửa, nếu như mệnh đề WHERE không có thì câu lệnh UPDATE sẽ sửa đổi cho tất cả bản ghi có trong bảng.

2. Ví dụ câu lệnh UPDATE

Dưới đây là bảng KhachHang bao gồm các cột: ID, TenKH, DiaChi, ThanhPho, SoDienThoai

ID TenKH DiaChi ThanhPho SoDienThoai
1 Nguyen Van A Tay Ho Ha Noi 0888999888
2 Nguyen Van B Quan 5 Ho Chi Minh 0988988988
3 Nguyen Van C Quan 7 Ho Chi Minh 0899899899
4 Nguyen Van D Bac Tu Liem Ha Noi 0788788788
5 Nguyen Van E Ngo Quen Hai Phong 0858585858
6 Nguyen Van F Ngu Hanh Son Da Nang 0969696969
7 Nguyen Van G Tay Ho Ha Noi 0838383838

Giả sử trong bảng trên, tôi cần chỉnh sửa lại cột DiaChiSoDienThoai cho khách hàng có ID bằng 1. Để làm việc đó ta cần sử dụng đến câu lệnh UPDATE như sau:

Địa chỉ ban đầu là Tay Ho sẽ được thay đổi thành Thanh Xuan và số điện thoại ban đầu là ‘0888999888′ sẽ được thay đổi thành ‘0999888999′

UPDATE KhachHang 
SET DiaChi = 'Thanh Xuan', SoDienThoai = '0999888999'
WHERE ID = 1;

Sau khi thực thi, kết quả nhận được như sau:

(1 row affected)

Completion time: 2021-12-18T15:57:13.7119242+07:00

Giả sử bạn cần cập nhật lại địa chỉ cho tất cả khách hàng trong bảng KhachHang đều có cột DiaChiTay Ho – đề thực hiện việc này, bạn chỉ cần loại bỏ mệnh đề WHERE có trong câu lệnh UPDATE như sau:

UPDATE KhachHang
SET DiaChi='Tay Ho';

Kết quả:

(7 row affected)

Completion time: 2021-12-18T15:57:13.7119242+07:00

Sử dụng câu lệnh SELECT để kiểm tra lại dữ liệu trong bảng sau khi được cập nhật ta sẽ thấy tất cả giá trị ở cột DiaChi trong bảng KhachHang đều có giá trị Tay Ho

SELECT * FROM KhachHang;

Kết quả truy vấn sẽ là:

ID TenKH DiaChi ThanhPho SoDienThoai
1 Nguyen Van A Tay Ho Ha Noi 0999888999
2 Nguyen Van B Tay Ho Ho Chi Minh 0988988988
3 Nguyen Van C Tay Ho Ho Chi Minh 0899899899
4 Nguyen Van D Tay Ho Ha Noi 0788788788
5 Nguyen Van E Tay Ho Hai Phong 0858585858
6 Nguyen Van F Tay Ho Da Nang 0969696969
7 Nguyen Van G Tay Ho Ha Noi 0838383838