1. Chỉnh sửa bảng bằng ALTER TABLE

Trong quá trình tạo bảng, đôi khi sẽ có một số trường hợp ta vô tình tạo ra những cột, những kiểu dữ liệu sai. Và không thể mỗi lần sai thì lại xóa đi bảng đó mà hoàn toàn ta có thể chỉnh sửa lại cấu trúc cho bảng đó bằng câu lệnh ALTER TABLE.

Câu lệnh  ALTER TABLE được sử dụng để thêm, xóa hoặc sửa đổi các cột trong bảng hiện có. Ngoài ra câu lệnh ALTER TABLE cũng được sử dụng để thêm và bỏ các ràng buộc khác nhau trên một bảng hiện có.

Cú pháp câu lệnh ALTER TABLE như sau:

ALTER TABLE table_name
ACTION column_name;

Trong đó:

  • ALTER TABLE là câu lệnh hay từ khóa cần có
  • table_name là bảng cần chọn để chỉnh sửa
  • ACTION là hành động thao tác với các cột
  • column_name là tên cột sẽ được chỉnh sửa

Chú ý: ACTION ở đây có thể là các hành động ADD, DROP, MODIFY 

2. Ví dụ ALTER TABLE

Tùy vào mục đích mà ta sẽ cần chỉnh sửa lại cấu trúc của các cột có trong bảng, ví dụ như khi cần bổ sung cột vào trong bảng đã được tạo ra sẵn ta sẽ sử dụng hành động ADD trong câu lệnh ALTER TABLE

Ví dụ dưới đây chúng ta sẽ sử dụng hành động ADD để bổ sung mới một cột SoDienThoai có kiểm int vào trong bảng ConNguoi mà ta đã tạo ra ở những bài trước:

ALTER TABLE ConNguoi
ADD SoDienThoai int;

Tiếp theo, ta hoàn toàn có thể xóa đi một cột đã có sẵn trong bảng bằng hành động DROP trong câu lệnh ALTER TABLE

Ví dụ dưới đây, ta sẽ xóa đi cột DiaChi trong bảng ConNguoi bằng hành động DROP

ALTER TABLE ConNguoi 
DROP COLUMN DiaChi;

Cuối cùng, ta có thể thay đổi kiểu dữ liệu của cột đã có sẵn trong bảng bằng hành động MODIFY  trong câu lệnh ALTER TABLE

Ví dụ tôi sẽ thay đổi kiểu dữ liệu của cột ID trong bảng ConNguoi từ kiểu dữ liệu int sang kiểu dữ liệu mới là nvarchar(25) tôi sẽ sử dụng hành động MODIFY

ALTER TABLE ConNguoi
MODIFY COLUMN ID nvarchar(25);

Lưu ý: Trong SQL Server nếu muốn thay đổi kiểu dữ liệu cho một cột có sẵn ở trong bảng ta cũng có thể sử dụng câu lệnh ALTER TABLE với hành động ADD (giống như ví dụ đầu tiên)