1. Tạo cơ sở dữ liệu bằng CREATE DATABASE

Để làm việc và lưu trữ dữ liệu, hay để thao tác với dữ liệu. Việc cần làm đầu tiên đó là phải có cơ sở dữ liệu vì thế mà ta cần khởi tạo một cơ sở dữ liệu.

Trong ngôn ngữ SQL để tạo ra một cơ sở dữ liệu ta sẽ sử dụng câu lệnh CREATE DATABASE. Cú pháp câu lệnh như sau:

CREATE DATABASE name;

Trong đó:

  • Từ khóa CREATE DATABASE là từ khóa bắt buộc cần có
  • name là tên cơ sở dữ liệu cần tạo

2. Ví dụ CREATE DATABASE

Trong ví dụ dưới đây, tôi sẽ tạo ra một cơ sở dữ liệu có tên là Laptrinhtudau bằng cách sử dụng câu lệnh như sau:

CREATE DATABASE Laptrinhtudau;

Câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu ở trên là hoàn toàn hợp lệ, tuy nhiên có một số trường hợp câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu sẽ không hợp lệ lý do vì việc đặt tên cơ sở dữ liệu chưa chuẩn theo quy định của SQL. Ví dụ như tôi tạo cơ sở dữ liệu là các ký tự đặc biệt !@#$%^&*() hay bắt đầu bằng các chữ số như sau:

CREATE DATABASE 123laptrinhtudau;

Như vậy tên của cơ sở dữ liệu phải là các ký tự chữ và không được bắt đầu bằng các ký tự số và các ký tự đặc biệt. Quy tắc này được áp dụng cho các cách đặt tên biến của một số ngôn ngữ lập trình.

Khi một cơ sở dữ liệu được tạo ra, bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu đó để làm việc hay thao tác với các lệnh truy vấn sau này bằng cách sử dụng câu lệnh USE name; trong đó name là tên cơ sở dữ liệu cần sử dụng.

USE Laptrinhtudau;

Câu lệnh  USE dùng để chọn sang cơ sở dữ liệu mà ta cần thao tác! Mặc định khi truy cập vào sql server cơ sở dữ liệu mặc định được chọn là master vì thế mà ta cần chuyển sang cơ sở dữ liệu mà ta vừa tạo!