1. Hàm MIN và MAX

Hàm MIN() là hàm có chức năng trả về các giá trị nhỏ nhất của cột được chọn.

Hàm MAX() là hàm có chức năng trả về các giá trị lớn nhất của cột được chọn.

Cú pháp hàm MIN()

SELECT MIN(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

Cú pháp hàm MAX()

SELECT MAX(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;

Trong đó:

  • SELECT MAX | MIN là việc chọn ra các giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) trong cột
  • column_name tên cột cần lấy giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất)
  • table_name tên bảng có chứa cột cần sử dụng
  • WHERE condition là điều kiện chọn

2. Ví dụ hàm MIN và MAX

Sau đây là bảng có tên SanPham bao gồm các cột: ID, TenSP, LoaiSP, SoLuong, GiaBan

ID TenSP LoaiSP SoLuong GiaBan
1 Máy tính Điện tử 115 15
2 Tivi Điện Tử 52 20
3 Bếp gas Gia dụng 22 10
4 Sữa chua Lương thực 200 5
5 Nồi cơm Gia dụng 18 7
6 Bánh mì Lương thực 30 5
7 Quần áo Thời trang 47 7

Giả sử tôi cần lấy ra những sản phẩm trong bảng SanPham có giá bán nhỏ nhất. Câu lệnh SQL sau tìm giá của sản phẩm rẻ nhất:

SELECT MIN(GiaBan) AS GiaBanThapNhat
FROM SanPham;

Kết quả sau khi thực thi như sau:

GiaBanThapNhat
5

Ngược lại với phần trên, tôi cũng có thể lấy ra giá bán của sản phẩm lớn nhất trong bảng SanPham. Câu lệnh SQL sau tìm giá của sản phẩm đắt nhất:

SELECT MAX(GiaBan) AS GiaBanLonNhat
FROM SanPham;

Kết quả:

GiaBanLonNhat
20
Chú ý: Mệnh đề AS GiaBanLonNhat | AS GiaBanNhoNhat chỉ được sử dụng để đặt tên cho cột kết quả.