1. Xóa cơ sở dữ liệu bằng DROP DATABASE

Trong một số trường hợp sau khi tạo cơ sở dữ liệu ta cần xóa đi cơ sở dữ liệu liệu đó vì một số lý do như đặt sai tên, hay cơ sở dữ liệu đã tồn tại….ta có thể sử dụng câu lệnh DROP DATABASE;

Cú pháp câu lệnh DROP DATABASE; như sau:

DROP DATABASE database;

Trong đó:

  • DROP DATABASE là câu lệnh cần có
  • database là tên cơ sở dữ liệu cần xóa

Ví dụ, ở bài trước chúng ta đã tạo ra cơ sở dữ liệu có tên là Laptrinhtudau và để thực hiện xóa đi cơ sở dữ liệu này chúng ta sẽ thực hiện như sau:

DROP DATABASE Laptrinhtudau;

Sau khi thực thi câu lệnh trên, cơ sở dữ liệu có tên Laptrinhtudau sẽ bị xóa khỏi SQL Server và đương nhiên các bảng có trong cơ sở dữ liệu đó cũng hoàn toàn bị xóa theo!

2. Xóa bảng bằng DROP TABLE

Câu lệnh xóa đi một bảng trong cơ sở dữ liệu có sẵn đó chính là câu lệnh DROP TABLE. Cú pháp để xóa đi một bảng như sau:

DROP TABLE table_name;

Trong đó:

  • DROP TABLE là câu lệnh cần có
  • table_name là tên bảng cần xóa

Ví dụ, ta cần xóa đi bảng có tên là ConNguoi trong cơ sở dữ liệu Laptrinhtudau mà ta đã tạo ra ở bài trước, để làm việc này ta sẽ sử dụng cú pháp:

DROP TABLE ConNguoi;

Trong trường hợp ta muốn xóa đi các dòng dữ liệu có trong bảng nhưng không muốn xóa đi cơ sở dữ liệu đó ta sẽ sử dụng câu lệnh:

TRUNCATE TABLE table_name;

Ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ xóa đi tất cả dữ liệu có trong bảng ConNguoi tuy nhiên sẽ không xóa đi bảng ConNguoi

TRUNCATE TABLE ConNguoi;

Chú ý: Trước khi cần thao tác xóa đi bảng hay xóa đi cơ sở dữ liệu, hãy chắc chắn rằng tên bảng cần xóa là đúng để tránh khỏi trường hợp xóa nhầm đi dữ liệu cần thiết!