1. Câu lệnh DELETE

Câu lệnh DELETE được sử dụng để xóa các bản ghi hiện có trong một bảng.Cú pháp của câu lệnh DELETE như sau:

DELETE FROM table_name WHERE condition;

Trong đó:

  • DELETE là câu lệnh xóa đi bản ghi
  • table_name là tên bảng chứa bản ghi cần xóa
  • WHERE condition là điều kiện để chọn ra bảng ghi chính xác cần xóa.

Chú ý: Trong câu lệnh DELETE luôn cần có mệnh đề WHERE để xác định cụ thể một bản ghi sẽ được xóa bỏ, nếu như mệnh đề WHERE không có thì câu lệnh DELETE sẽ xóa tất cả bản ghi có trong bảng.

2. Ví dụ câu lệnh DELETE

Dưới đây là bảng KhachHang bao gồm các cột: ID, TenKH, DiaChi, ThanhPho, SoDienThoai

ID TenKH DiaChi ThanhPho SoDienThoai
1 Nguyen Van A Tay Ho Ha Noi 0888999888
2 Nguyen Van B Quan 5 Ho Chi Minh 0988988988
3 Nguyen Van C Quan 7 Ho Chi Minh 0899899899
4 Nguyen Van D Bac Tu Liem Ha Noi 0788788788
5 Nguyen Van E Ngo Quen Hai Phong 0858585858
6 Nguyen Van F Ngu Hanh Son Da Nang 0969696969
7 Nguyen Van G Tay Ho Ha Noi 0838383838

Câu lệnh dưới đây sẽ thực hiện xóa đi khách hàng có tên “Nguyen Van A” trong bảng KhachHang ở trên như sau:

DELETE FROM KhachHang WHERE TenKH='Nguyen Van A';

Sau khi thực thi thành công, bảng KhachHang sẽ chỉ còn như sau:

ID TenKH DiaChi ThanhPho SoDienThoai
2 Nguyen Van B Quan 5 Ho Chi Minh 0988988988
3 Nguyen Van C Quan 7 Ho Chi Minh 0899899899
4 Nguyen Van D Bac Tu Liem Ha Noi 0788788788
5 Nguyen Van E Ngo Quen Hai Phong 0858585858
6 Nguyen Van F Ngu Hanh Son Da Nang 0969696969
7 Nguyen Van G Tay Ho Ha Noi 0838383838

Để xóa bỏ đi tất cả bản ghi có sẵn trong bảng ta chỉ cần bỏ đi mệnh đề WHERE. Chú ý rằng câu lệnh này chỉ xóa đi dữ liệu trong các cột nằm trong bảng và hoàn toàn không xóa đi cấu trúc bảng hay xóa đi các cột của bảng!

Để xóa đi tất cả bản ghi trong câu lệnh DELETE như sau:

DELETE FROM KhachHang;

Sau khi thực thi, bảng KhacHang sẽ không còn bản ghi nào:

ID TenKH DiaChi ThanhPho SoDienThoai