Bảng các câu lệnh SQL thường dùng

Dưới đây là bảng các câu lệnh SQL thường được sử dụng kèm theo từ khóa và cú pháp sử dụng nhanh. Các bạn có thể đọc và ghi nhớ lại chúng để phục vụ cho việc làm việc với SQL một cách nhanh chóng và hiệu quả!

Từ khóa Cú pháp sử dụng nhanh
AND / OR SELECT column1, column2, column3…
FROM table_name
WHERE condition
AND|OR condition
ALTER TABLE ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatypehoặcALTER TABLE table_name
DROP COLUMN column_name
AS (alias) SELECT column_name AS column_alias
FROM table_namehoặcSELECT column_name
FROM table_name  AS table_alias
BETWEEN SELECT column1, column2, column3…
FROM table_name
WHERE column_name
BETWEEN value1 AND value2
CREATE DATABASE CREATE DATABASE database_name
CREATE TABLE CREATE TABLE table_name
(
column_name1 data_type,
column_name2 data_type,
column_name3 data_type,

)
CREATE INDEX CREATE INDEX index_name
ON table_name (column_name)hoặcCREATE UNIQUE INDEX index_name
ON table_name (column_name)
CREATE VIEW CREATE VIEW view_name AS
SELECT column1, column2, column3…
FROM table_name
WHERE condition
DELETE DELETE FROM table_name
WHERE some_column=some_valuehoặcDELETE FROM table_name

DELETE * FROM table_name

DROP DATABASE DROP DATABASE database_name
DROP INDEX DROP INDEX table_name.index_name (SQL Server)
DROP INDEX index_name ON table_name (MS Access)
DROP INDEX index_name (DB2/Oracle)
ALTER TABLE table_name
DROP INDEX index_name (MySQL)
DROP TABLE DROP TABLE table_name
EXISTS IF EXISTS (SELECT * FROM table_name WHERE id = ?)
BEGIN
END
ELSE
BEGIN
END
GROUP BY SELECT column_name, aggregate_function(column_name)
FROM table_name
WHERE column_name operator value
GROUP BY column_name
HAVING SELECT column_name, aggregate_function(column_name)
FROM table_name
WHERE column_name operator value
GROUP BY column_name
HAVING aggregate_function(column_name) operator value
IN SELECT column1, column2, column3…
FROM table_name
WHERE column_name
IN (value1,value2,..)
INSERT INTO INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3,….)hoặcINSERT INTO table_name
(column1, column2, column3,…)
VALUES (value1, value2, value3,….)
INNER JOIN SELECT column1, column2, column3…
FROM table_name1
INNER JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name
LEFT JOIN SELECT column1, column2, column3…
FROM table_name1
LEFT JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name