1. Tạo bảng bằng câu lệnh CREATE TABLE

Dữ liệu của chúng ta đang thao tác được lưu trữ theo một cấu trúc, cấu trúc đó là cấu trúc dạng bảng bao gồm các cột và các hàng. Việc tạo một bảng sẽ đi kèm luôn với việc tạo ra các cột trong bảng đó.

Vì thế sau khi tao được cơ sở dữ liệu ta cần tạo ra các bảng để chứa các dữ liệu và các dữ liệu được đặt vào trong các cột. Cú pháp để tạo ra một bảng như sau:

CREATE TABLE table_name (
  column1 datatype,
  column2 datatype,
  column3 datatype,
  ....
);

Trong đó:

 • CREATE TABLE là câu lệnh hay từ khóa cần có
 • table_name là tên của bảng cần tạo
 • column1, column2, column3… là tên các cột thuộc trong bảng
 • datatype là kiểu dữ liệu của từng cột

Chú ý: Các kiểu dữ liệu datatype của từng cột có thể là int, float, varchar, nvarchar, date…..

2. Ví dụ CREATE TABLE

Ví dụ dưới đây, tôi sẽ tạo ra bảng có tên là ConNguoi bảng này thuộc cơ sở dữ liệu Laptrinhtudau mà ta đã tạo ra ở bài trước. Trong bảng này sẽ có các cột là  ID, Ho, Ten, DiaChi, ThanhPho

CREATE TABLE ConNguoi (
  ID int,
  Ho varchar(25),
  Ten varchar(25),
  DiaChi nvarchar(255),
  ThanhPho nvarchar(255)
);

Các cột sẽ có các thông tin như sau:

 • ID có kiểu dữ liệu int
 • Ho có kiểu dữ liệu varchar gồm 25 ký tự
 • Ten có kiểu dữ liệu varchar gồm 25 ký tự
 • DiaChi có kiểu dữ liệu nvarchar gồm 255 ký tự
 • ThanhPho có kiểu dữ liệu nvarchar gồm 255 ký tự

Sau khi tạo xong bảng, ta sẽ có bảng ConNguoi như sau:

Vì ta chưa có dữ liệu cho từng dòng nên bảng trên là rỗng! Những bài tiếp theo ta sẽ học cách thêm dữ liệu vào trong bảng bằng câu lệnh INSERT

3. Tạo bảng bằng bảng có sẵn

Bản sao của một bảng hiện có cũng có thể được tạo bằng cách sử dụng câu lệnh CREATE TABLE. Bảng mới có các định nghĩa cột giống nhau. Tất cả các cột hoặc một vài cột cụ thể có thể được chọn vào trong bảng mới này.

Nếu bạn tạo bảng mới bằng bảng hiện có, bảng mới sẽ coppy lại các dòng dữ liệu của bảng cũ. Cú pháp tạo bảng bằng bản có sẵn như sau:

CREATE TABLE new_table_name AS
  SELECT column1, column2,...
  FROM existing_table_name
  WHERE ....;

Ví dụ dưới đây tôi sẽ tạo ra bảng có tên là ConNguoiMoi từ bảng ConNguoi đã được khởi tạo ở phần trên:

CREATE TABLE ConNguoiMoi AS
SELECT ID, Ho, Ten, DiaChi, ThanhPho
FROM ConNguoi;

Sau khi thực thi câu lệnh trên, ta sẽ có bảng ConNguoiMoi tương tự như bảng ConNguoi. Bảng ConNguoiMoi sẽ được chọn lại các cột ID, Ho, Ten, DiaChi, ThanhPho thông qua câu lệnh SELECT.