1. Câu lệnh SELECT

Câu lệnh SELECT được sử dụng để chọn (hay lấy ra) dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Dữ liệu trả về được lưu trữ trong một bảng kết quả, được gọi là tập kết quả.

Cú pháp của câu lệnh SELECT như sau:

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name;

Trong đó:

  • SELECT là câu lệnh chọn
  • column1, column2, ...là các cột được chọn lấy ra dữ liệu
  • FROM table_name là tên bảng chứa các dữ liệu cần lấy ra

Ở đây, column1, column2, … là tên trường của bảng mà bạn muốn chọn dữ liệu. Nếu bạn muốn chọn tất cả các trường có sẵn trong bảng, hãy sử dụng cú pháp sau:

SELECT * FROM table_name;

Câu lệnh ở trên thay column1, column2, … bằng toán tử *  (sao) để thực hiện lấy tất cả các cột trong bảng.

2. Ví dụ câu lệnh SELECT

Dưới đây là bảng có tên KhachHang bao gồm các cột là: ID, TenKH, DiaChi, ThanhPho, SoDienThoai

ID TenKH DiaChi ThanhPho SoDienThoai
1 Nguyen Van A Tay Ho Ha Noi 0888999888
2 Nguyen Van B Quan 5 Ho Chi Minh 0988988988
3 Nguyen Van C Quan 7 Ho Chi Minh 0899899899
4 Nguyen Van D Bac Tu Liem Ha Noi 0788788788
5 Nguyen Van E Ngo Quen Hai Phong 0858585858
6 Nguyen Van F Ngu Hanh Son Da Nang 0969696969
7 Nguyen Van G Tay Ho Ha Noi 0838383838

Câu lệnh SELECT dưới đây sẽ lấy ra tên và thành phố của tất cả khách hàng có trong bảng.

SELECT TenKH, ThanhPho FROM KhachHang;

Sau khi thực thi, kết quả nhận được như sau:

TenKH ThanhPho
Nguyen Van A Ha Noi
Nguyen Van B Ho Chi Minh
Nguyen Van C Ho Chi Minh
Nguyen Van D Ha Noi
Nguyen Van E Hai Phong
Nguyen Van F Da Nang
Nguyen Van G Ha Noi

Nếu như bạn muốn hiển thị ra tất cả dữ liệu trong tất cả các cột có trong bảng KhachHang bạn chỉ cần thay câu lệnh trên bằng câu lệnh đơn giản như sau:

SELECT * FROM KhachHang;

Khi đó, kết quả nhận được sẽ là:

ID TenKH DiaChi ThanhPho SoDienThoai
1 Nguyen Van A Tay Ho Ha Noi 0888999888
2 Nguyen Van B Quan 5 Ho Chi Minh 0988988988
3 Nguyen Van C Quan 7 Ho Chi Minh 0899899899
4 Nguyen Van D Bac Tu Liem Ha Noi 0788788788
5 Nguyen Van E Ngo Quen Hai Phong 0858585858
6 Nguyen Van F Ngu Hanh Son Da Nang 0969696969
7 Nguyen Van G Tay Ho Ha Noi 0838383838

Chú ý: Vì câu lệnh SELECT * lấy ra toàn bộ các cột và các dữ liệu trong cột nên ta có thể thấy dữ liệu lấy ra tương tự như bảng ban đầu.