Trong quá trình làm việc với ngôn ngữ SQL tta sẽ dùng chú thích được để giải thích các phần của câu lệnh SQL hoặc để ngăn chặn việc thực thi câu lệnh SQL.

1. Chú thích một dòng

Chú thích một dòng bắt đầu bằng hai dấu gạch gang

Mọi văn bản giữa  và cuối dòng sẽ bị bỏ qua và chúng sẽ không được thực thi

Ví dụ sau sử dụng chú thích một dòng để giải thích câu lệnh SQL

--Chọn tất cả thông tin khách hàng có trong bảng KhachHang
SELECT * FROM KhachHang;

Tiếp theo, ta hoàn toàn có thể sử dụng chú thích một dòng để bỏ đi phần cuối của một câu lệnh SQL

SELECT * FROM KhachHang --Bỏ mệnh đề WHERE ThanhPho = 'Ha Noi';

Ta cũng có thể sử dụng chú thích một dòng để ngưng thực thi một câu lệnh SQL:

--SELECT * FROM KhachHang;
SELECT * FROM SanPham;

2. Chú thích nhiều dòng

Chú thích nhiều dòng bắt đầu bằng /* và kết thúc bởi */

Mọi văn bản giữa / ** / sẽ bị bỏ qua hay không được thực thi.

Ví dụ sau sử dụng nhận xét nhiều dòng làm lời giải thích cho một câu lệnh:

/*Lấy ra tất cả thông tin
của khách hàng có trong 
bảng KhachHang*/
SELECT * FROM KhacHang;

Ví dụ sau sử dụng nhận xét nhiều dòng để bỏ qua nhiều câu lệnh:

/*SELECT * FROM KhachHang;
SELECT * FROM DatHang;
SELECT * FROM QuanLy;
SELECT * FROM DanhMuc;*/
SELECT * FROM SanPham;

Khi làm việc với ngôn ngữ SQL, sau mỗi đoạn lệnh ta nên sử dụng chú thích để người khác đọc dễ hàng hình dung hơn ta đang viết thứ gì. Hoặc đơn giản ta cần viết chú thích để đánh dấu câu lệnh đã được viết và được chạy trong quá trình viết các câu lệnh SQL.