1. Bí danh AS

Bí danh SQL được sử dụng để đặt tên tạm thời cho một bảng hoặc một cột trong bảng. Chúng thường được sử dụng để làm cho tên cột để dễ dàng đọc hơn. Một điểm đặc biệt đó là bí danh chỉ tồn tại trong kết quả của truy vấn nào đó.

Một bí danh của cột có thể được tạo bằng từ khóa AS như sau:

SELECT column_name AS alias_name
FROM table_name;

Hoặc có thể viết bí danh cho bảng như sau:

SELECT column_name(s)
FROM table_name AS alias_name;

Trong đó:

  • SELECT column_name(s) là câu lệnh chọn theo cột
  • FROM table_name là câu lệnh chọn bảng có chứa cột
  • AS alias_name là việc đặt bí danh cho cột hoặc bảng để hiển thị trong kết quả truy vấn

2. Ví dụ bí danh AS

Trong ví dụ này, tôi sẽ sử dụng bảng KhachHang bao gồm các cột đó là:  ID, TenKH, DiaChi, ThanhPho, SoDienThoai 

ID TenKH DiaChi ThanhPho SoDienThoai
1 Nguyen Van A Tay Ho Ha Noi 0888999888
2 Nguyen Van B Quan 5 Ho Chi Minh 0988988988
3 Nguyen Van C Quan 7 Ho Chi Minh 0899899899
4 Nguyen Van D Bac Tu Liem Ha Noi 0788788788
5 Nguyen Van E Ngo Quen Hai Phong 0858585858
6 Nguyen Van F Ngu Hanh Son Da Nang 0969696969
7 Nguyen Van G Tay Ho Ha Noi 0838383838

Ví dụ bí danh cho cột

Câu lệnh SQL dưới đây được sử dụng để tạo ra 2 bí danh cho cột TenKH và cột DiaChi, trong đó cột TenKH  sẽ có bí danh là “HoTen” và cột DiaChi sẽ có bí danh là “Dc

SELECT TenKH AS HoTen, DiaChi AS Dc
FROM KhachHang;

Kết quả sau khi thực thi như sau:

HoTen Dc
Nguyen Van A Tay Ho
Nguyen Van B Quan 5
Nguyen Van C Quan 7
Nguyen Van D Bac Tu Liem
Nguyen Van E Ngo Quen
Nguyen Van F Ngu Hanh Son
Nguyen Van G Tay Ho

Nếu như tên bí danh có chứa khoảng cách (khoảng trống) thì việc tạo ra bí danh cần được đưa vào trong dấu ngoặc vuông [] như sau ví dụ bí danh của cột TenKH sẽ được đặt là “Ho Ten”

SELECT TenKH AS [Ho Ten], DiaChi AS Dc
FROM KhachHang;

Kết quả:

Ho Ten Dc
Nguyen Van A Tay Ho
Nguyen Van B Quan 5
Nguyen Van C Quan 7
Nguyen Van D Bac Tu Liem
Nguyen Van E Ngo Quen
Nguyen Van F Ngu Hanh Son
Nguyen Van G Tay Ho

Ví dụ bí danh cho bảng

Câu lệnh SQL dưới đây sẽ đặt tên bí danh cho bảng KhachHang KH sau đó chọn ra các thông tin tên và địa chỉ của những  khách hàng có địa chỉ là “Tay Ho”

SELECT TenKH AS [Ho Ten], DiaChi AS Dc FROM KhachHang AS KH
WHERE KH.DiaChi = 'Tay Ho';
Ho Ten Dc
Nguyen Van A Tay Ho
Nguyen Van G Tay Ho

Chú ý: Bí danh chỉ là tên gọi được đặt một cách ngắn ngọn trong quá trình truy vấn, bí danh có thể đặt cho cột hoặc bàng và chúng không thể sửa đi tên bảng hoặc tên cột đã được tạo trong cơ sở dữ liệu!