Ngôn ngữ SQL

1. SQL là gì? SQL viết tắt bởi (Structured Query Language) là một ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc tiêu chuẩn được sử dụng để[...]

Read More

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019

1. Giới thiệu về SQL Server SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu được phát triển bởi tập đoàn công nghệ nổi[...]

Read More

Create Database trong SQL

1. Tạo cơ sở dữ liệu bằng CREATE DATABASE Để làm việc và lưu trữ dữ liệu, hay để thao tác với dữ liệu. Việc cần[...]

Read More

Create Table trong SQL

1. Tạo bảng bằng câu lệnh CREATE TABLE Dữ liệu của chúng ta đang thao tác được lưu trữ theo một cấu trúc, cấu trúc đó[...]

Read More

Drop Database và Drop Table trong SQL

1. Xóa cơ sở dữ liệu bằng DROP DATABASE Trong một số trường hợp sau khi tạo cơ sở dữ liệu ta cần xóa đi cơ[...]

Read More

Backup Database trong SQL

1. Sao lưu cơ sở dữ liệu bằng BACKUP DATABASE Câu lệnh  BACKUP DATABASE được sử dụng trong SQL Server để tạo bản sao lưu đầy[...]

Read More

Alter Table trong SQL

1. Chỉnh sửa bảng bằng ALTER TABLE Trong quá trình tạo bảng, đôi khi sẽ có một số trường hợp ta vô tình tạo ra những[...]

Read More

Unique trong SQL

1. Ràng buộc UNIQUE Các ràng buộc UNIQUE được sử dụng để đảm bảo rằng tất cả các giá trị trong một cột là khác nhau.[...]

Read More

Kiểu dữ liệu trong SQL

Kiểu dữ liệu của cột xác định giá trị mà cột có thể lưu trữ, ví dụ như: số nguyên, ký tự, số thực, ngày và[...]

Read More

Primary Key trong SQL

1. Tạo khóa chính bằng PRIMARY KEY Khóa chính trong một bảng được định nghĩa là các dữ liệu duy nhất (không được trùng lặp). Khóa[...]

Read More