1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <sup> xác định văn bản chỉ số nằm bên trên văn bản chính

Văn bản chỉ số trên xuất hiện nửa ký tự trên dòng bình thường và đôi khi được hiển thị bằng phông chữ nhỏ hơn

2. Ví dụ về <sup>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<sup> YES YES YES YES YES