Thẻ nhận xét trong HTML

1. Định nghĩa và cách sử dụng Thẻ bình luận được sử dụng để chèn bình luận trong mã nguồn. Nhận xét không được hiển thị[...]

Read More

Thẻ html trong HTML

1. Định nghĩa và cách sử dụng Thẻ <html> đại diện cho thư mục gốc của một tài liệu HTML Thẻ <html> là container cho tất[...]

Read More

Thẻ head trong HTML

1. Định nghĩa và cách sử dụng Thẻ <head> là vùng chứa siêu dữ liệu (dữ liệu về dữ liệu) và được đặt giữa thẻ <html>[...]

Read More

Thẻ title trong HTML

1. Định nghĩa và cách sử dụng Thẻ <title> định nghĩa tiêu đề của tài liệu. Tiêu đề phải ở dạng chỉ văn bản và nó[...]

Read More

Khai báo tài liệu doctype html

1. Định nghĩa và cách sử dụng Tất cả các tài liệu HTML đều phải bắt đầu bằng một khai báo <!DOCTYPE> Khai báo <!DOCTYPE>  không[...]

Read More

Thẻ body trong HTML

1. Định nghĩa và cách sử dụng Thẻ <body> định nghĩa nội dung của tài liệu Thẻ <body> chứa tất cả nội dung của tài liệu[...]

Read More

Thẻ br trong HTML

1. Định nghĩa và cách sử dụng Thẻ <br> chèn một ngắt dòng duy nhất Thẻ <br> rất hữu ích cho việc viết địa chỉ hoặc[...]

Read More

Thẻ hr trong HTML

1. Định nghĩa và cách sử dụng Thẻ <hr> định nghĩa dải phân cách các chuyên đề trong một trang HTML (ví dụ như một sự[...]

Read More

Thẻ abbr trong HTML

1. Định nghĩa và cách sử dụng Thẻ <abbr> định nghĩa viết tắt hoặc viết tắt, như "HTML", "CSS", "Mr.", "Dr.", "ASAP", "ATM" Mẹo: Sử dụng[...]

Read More

Thẻ h1, h2, h3, h4, h5, h6 trong HTML

1. Định nghĩa và cách sử dụng Các thẻ <h1> đến <h6> được sử dụng để xác định các tiêu đề HTML <h1> xác định tiêu[...]

Read More