1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <html> đại diện cho thư mục gốc của một tài liệu HTML

Thẻ <html> là container cho tất cả các phần tử HTML khác (trừ trường hợp <DOCTYPE!>)

Lưu ý: Bạn phải luôn có thuộc tính lang bên trong thẻ <html> , để khai báo ngôn ngữ của trang Web. Điều này có nghĩa là để hỗ trợ các công cụ tìm kiếm và trình duyệt

2. Ví dụ về <html>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<html> YES YES YES YES YES