Thẻ trong HTML

1.Thẻ trong HTML Thẻ trong HTML là tất cả mọi thứ từ thẻ bắt đầu đến thẻ kết thúc : <tagname>Nội dung của thẻ</tagname> Ví dụ:[...]

Read More

HTML Attributes

1.HTML Attributes là gì ? HTML Attributes (thuộc tính của phần tử  HTML) được sử dụng để cung cấp thông tin bổ xung cho các phần[...]

Read More

Tiêu đề và văn bản trong trong html (HTML Headings và HTML Paragraphs)

1.HTML Headings là gì ? HTML headings là tiêu đề hoặc phụ đề mà bạn muốn hiển thị trên trang web HTML headings được xác định[...]

Read More

Định dạng văn bản trong HTML

1.Các phần tử định dạng HTML Các phần tử định dạng được thiết kế để hiển thị các loại văn bản đặc biệt: <b> - Chữ[...]

Read More

Trích dẫn và nhận xét trong HTLM

1.Thẻ trích dẫn là gì ? Thẻ trích dẫn là thẻ được sử dụng để chèn văn bản được trích dẫn vào một trang web, tức[...]

Read More

Màu sắc trong HTML

Màu sắc trong HTML được chỉ định bằng tên màu xác định trước hoặc với các giá trị RGB, HEX, HSL, RGBA hoặc HSLA 1. Giá[...]

Read More

Hình ảnh trong HTML (HTML images)

1.Cách thêm hình ảnh vào trong HTML Để thêm hình ảnh trong HTML ta sử dụng thẻ <img> Hình ảnh không được chèn vào một trang[...]

Read More

Bảng trong HTML(HTML tables)

1.Cách tạo bảng trong HTML Để tạo ra một bảng bạn cần sử dụng các thẻ bao gồm: <table>: Xác định một bảng <thead>: Nội dung[...]

Read More

Phần tử nội tuyến và phần tử khối trong HTML (HTML Block and Inline Elements)

Mỗi phần tử HTML đều có giá trị hiển thị mặc định, tùy thuộc vào loại hiển thị đó Trong HTML có hai loại giá trị[...]

Read More

Thuộc tính id và thuộc tính Lớp trong HTML (HTML id và HTML classes)

1.Thuộc tính id trong HTML Thuộc tính id được sử dụng để chỉ định một id duy nhất cho một phần tử HTML Bạn không thể[...]

Read More