1.Các phần tử định dạng HTML

Các phần tử định dạng được thiết kế để hiển thị các loại văn bản đặc biệt:

  • <b> – Chữ in đậm
  • <strong> – Văn bản quan trọng
  • <i> – Văn bản in nghiêng
  • <em> – Đoạn văn bản được nhấn mạnh
  • <mark> – Văn bản được đánh dấu
  • <small> – Văn bản nhỏ hơn
  • <del> – Văn bản đã xóa
  • <ins> – Văn bản đã chèn
  • <sub> – Văn bản chỉ số dưới
  • <sup> – Văn bản chỉ số trên

2.Cách sử dụng phần tử định dạng trong HTML

2.1 Thẻ <b>

Thẻ <b> xác định văn bản in đậm, không có bất kỳ tầm quan trọng nào thêm

Ví dụ:

Ở đây, tôi dùng thẻ <b> để in đậm dòng chữ “lập trình từ đầu”

2.2 Thẻ <strong>

Thẻ <strong> xác định văn bản có tầm quan trọng cao. Nội dung bên trong thường được in đậm

Ví dụ:

Ở đây, tôi dùng thẻ <strong> để in đậm dòng chữ “lập trình từ đầu”

Lưu ý : cả thẻ <b> và thẻ <strong> đều in đậm văn bản bên trong nó nhưng thẻ <strong> xác định văn bản có tầm quan trọng cao

2.3 Thẻ <i>

Thẻ <i> xác định một phần của văn bản bằng giọng nói hoặc tâm trạng thay thế. Nội dung bên trong thường được hiển thị bằng chữ nghiêng

Ví dụ:

Ở đây, tôi đã dùng thẻ <i> để in nghiêng dòng chữ “đây là lập trình từ đầu”

Mẹo khi sử dụng thẻ <i>: Thẻ <i> thường được sử dụng để chỉ ra thuật ngữ kỹ thuật, một cụm từ từ ngôn ngữ khác, một suy nghĩ, tên một con tàu…v.v.

2.4 Thẻ <em>

Thẻ <em> xác định văn bản được nhấn mạnh. Nội dung bên trong thường được hiển thị bằng chữ in nghiêng

Ví dụ:

Ở đây, tôi đã dùng thẻ <em> để in nghiêng dòng chữ “đây là lập trình từ đầu”

Mẹo khi sử dụng thẻ <em>: Trình đọc màn hình sẽ phát các từ nhấn mạnh bằng <em>, thường úng dụng trong làm trọng âm của từ

Lưu ý : cả thẻ <i> và thẻ <strong> đều in nghiêng văn bản bên trong nó nhưng thẻ <em> nhấn mạnh văn bản trong nó

2.5 Thẻ <small>

Thẻ <small> xác định doạn văn nhỏ hơn

Ví dụ:

Ở đây, tôi đã dùng thẻ <small> để định dạng đoạn văn nhỏ hơn

2.6 Thẻ <mark>

Thẻ <mark> xác định văn bản cần được đánh dấu hoặc đánh dấu

Ví dụ:

Ở đây, tôi đã dùng thẻ <mark> để đánh dấu đoạn văn bản “lập trình từ đầu”

2.7 Thẻ <del>

Thẻ <del> xác định văn bản đã bị xóa khỏi tài liệu. Các trình duyệt thường sẽ gạch một dòng qua văn bản đã xóa

Ví dụ :

Ở đây, tôi đã dùng thẻ <del> để xác định từ “thịt” đã bị xóa khỏi đoạn văn bản

2.8 Thẻ <ins>

Thẻ <ins> xác định văn bản đã được chèn vào tài liệu. Trình duyệt thường sẽ gạch chân dưới văn bản được chèn

Ví dụ:

Ở đây, tôi xác định từ “không” là từ được thêm vào văn bản

2.9 Thẻ <sub>

Thẻ <sub> xác định văn bản chỉ số. Văn bản chỉ số hiển thị nủa ký tự bên dưới dòng bình thường và đôi khi hiển thị bằng phông chữ nhỏ hơn.

Ví dụ:

Ở đây, tôi dùng thẻ <sub> xác định chỉ số cho H là 2

2.10 Thẻ <sup>

Thẻ <sup> xác định chỉ số trên. Văn bản chỉ số hiển thị nủa ký tự bên trên dòng bình thường và đôi khi hiển thị bằng phông chữ nhỏ hơn.

Ví dụ:

Ở đây, tôi đã xác định chỉ số trên cho 5 là 5