1. Tổng quát thuộc tính sự kiện

HTML có khả năng cho phép các sự kiện kích hoạt các hành động trong trình duyệt, như khởi động JavaScript khi người dùng nhấp vào một phần tử

2. Thuộc tính sự kiện của cửa sổ trình duyệt

Các sự kiện được kích hoạt cho các đối tượng của của sổ trình duyệt (áp dụng cho thẻ <body>)

Phần tử Kiểu giá trị Miêu tả
onafterprint script Tập lệnh được chạy sau khi tài liệu được in
onbeforeprint script Tập lệnh được chạy trước khi tài liệu được in
onbeforeunload script Tập lệnh được chạy khi tài liệu sắp được tải xuống
onerror script Tập lệnh được chạy khi xảy ra lỗi
onhashchange script Tập lệnh được chạy khi có những thay đổi đối với phần quan trọng của URL
onload script Tập lệnh được chạy sau khi tải xong trang
onmessage script Tập lệnh được chạy khi thông báo được kích hoạt
onoffline script Tập lệnh được chạy khi trình duyệt bắt đầu hoạt động ngoại tuyến
ononline script Tập lệnh được chạy khi trình duyệt bắt đầu hoạt động trực tuyến
onpagehide script Tập lệnh được chạy khi người dùng điều hướng khỏi một trang
onpageshow script Tập lệnh được chạy khi người dùng điều hướng đến một trang
onpopstate script Tập lệnh được chạy khi lịch sử của cửa sổ thay đổi
onresize script Kích hoạt khi cửa sổ trình duyệt được thay đổi kích thước
onstroage script Tập lệnh được chạy khi khu vực Lưu trữ Web được cập nhật
onunload script Kích hoạt khi một trang đã được tải xuống (hoặc cửa sổ trình duyệt đã bị đóng)

3. Các thuộc tính sự kiện của biểu mẫu

Các sự kiện được kích hoạt bởi các hành động bên trong biểu mẫu HTML (áp dụng cho hầu hết tất cả các phần tử HTML, nhưng được sử dụng nhiều nhất trong các phần tử biểu mẫu)

Phần tử Kiểu giá trị Miêu tả
onblur script Kích hoạt thời điểm mà phần tử bị mất mục tiêu
onchange script Kích hoạt thời điểm khi giá trị của phần tử được thay đổi
oncontextmenu script Tập lệnh được chạy khi trình context menu được kích hoạt
onforcus script Kích hoạt thời điểm khi phần tử được lấy làm mục tiêu
oninput script Tập lệnh được chạy khi một phần tử được người dùng nhập vào
oninvalid script Tập lệnh được chạy khi một phần tử không hợp lệ
onreset script Kích hoạt khi nút reset trong biểu mẫu được nhấp vào
onsearch script Kích hoạt khi người dùng viết nội dung nào đó trong trường tìm kiếm (cho <input = “search”>)
onselect script Kích hoạt sau khi một số văn bản đã được chọn trong một phần tử
onsubmit script Kích hoạt khi biểu mẫu được gửi

4. Các thuộc tính sự kiện liên quan đến bàn phím

Phần tử Kiểu giá trị Miêu tả
onkeydown script Kích hoạt khi người dùng đang nhấn phím
onkeypress script Kích hoạt khi người dùng nhấn một phím
onkeyup script Kích hoạt khi người dùng không sử dụng phím

5.Các thuộc tính sự kiện liên quan đến chuột

Phần tử Kiểu giá trị Miêu tả
onclick script Kích hoạt khi nhấp chuột vào phần tử
ondlclick script Kích hoạt trên một con chuột, nhấp đúp vào phần tử
onmousedown script Kích hoạt khi nhấn nút chuột trên một phần tử
onmousemove script Kích hoạt khi con trỏ chuột đang di chuyển trong khi nó ở trên một phần tử
onmouseout script Kích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển ra khỏi một phần tử
onmouseover script Kích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển qua một phần tử
onmouseup script Kích hoạt khi nút chuột được thả trên một phần tử
onmousewheel script Không được chấp nhận. Sử dụng thuộc tính onwheel để thay thế
onwheel script Kích hoạt khi con lăn chuột cuộn lên hoặc xuống trên một phần tử

6. Các thuộc tính sự kiện khi kéo phần tử

Phần tử Kiểu giá trị Miêu tả
ondrag script Tập lệnh được chạy khi một phần tử được kéo
ondragend script Tập lệnh được chạy khi kết thúc thao tác kéo
ondragenter script Tập lệnh được chạy khi một phần tử đã được kéo đến vùng thả hợp lệ
ondragleave script Tập lệnh được chạy khi một phần tử rời khỏi vùng thả hợp lệ
ondragover script Tập lệnh được chạy khi một phần tử đang được kéo qua một vùng thả hợp lệ
ondragstart script Tập lệnh được chạy khi bắt đầu thao tác kéo
ondrop script Tập lệnh được chạy khi phần tử kéo đang bị xóa
onscroll script Tập lệnh được chạy khi thanh cuộn của phần tử đang được cuộn

7. Các thuộc tính sự kiện khi phần tử được lưu vào khay nhớ tam

Phần tử Kiểu giá trị Miêu tả
oncopy script Kích hoạt khi người dùng sao chép nội dung của một phần tử
oncut script Kích hoạt khi người dùng cắt nội dung của một phần tử
onpaste script Kích hoạt khi người dùng dán một số nội dung vào một phần tử

8. Các thuộc tính sự kiện liên quan đến media

Các sự kiện được kích hoạt bởi các phương tiện như video, hình ảnh và âm thanh (áp dụng cho tất cả các phần tử HTML, nhưng phổ biến nhất trong các phần tử phương tiện, như <audio>, <embed>, <img>, <object> và <video>)

Phần tử Kiểu giá trị Miêu tả
onabort script Tập lệnh được chạy khi hủy bỏ
oncanplay script Tập lệnh được chạy khi tệp đã sẵn sàng để bắt đầu phát (khi tệp đã đủ bộ đệm để bắt đầu)
oncanplaythrough script Tập lệnh được chạy khi một tệp có thể được phát đến cuối mà không tạm dừng để lưu vào bộ đệm
oncuechange script Tập lệnh được chạy khi dấu thay đổi trong phần tử <track>
ondurationchange script Tập lệnh được chạy khi độ dài của phương tiện thay đổi
onemptied script Tập lệnh được chạy khi có điều gì đó xấu xảy ra và tệp đột ngột không khả dụng (như ngắt kết nối bất ngờ)
onended script Tập lệnh được chạy khi phương tiện truyền thông đã đến cuối (một sự kiện hữu ích cho các thông điệp như “cảm ơn đã lắng nghe”)
onerror script Tập lệnh được chạy khi xảy ra lỗi khi tệp đang được tải
onloadeddata script Tập lệnh được chạy khi dữ liệu phương tiện được tải
onloadstart script Tập lệnh được chạy khi dữ liệu meta (như thứ nguyên và thời lượng) được tải
onpsuse script Tập lệnh được chạy khi phương tiện bị người dùng tạm dừng hoặc theo chương trình
onplay script Tập lệnh được chạy khi phương tiện sẵn sàng bắt đầu phát
onplaying script Tập lệnh được chạy khi phương tiện thực sự đã bắt đầu phát
onprogress script Tập lệnh được chạy khi trình duyệt đang trong quá trình lấy dữ liệu phương tiện
onratechange script Tập lệnh được chạy mỗi khi tốc độ phát lại thay đổi (như khi người dùng chuyển sang chế độ chuyển động chậm hoặc tua nhanh)
onseeked script Tập lệnh được chạy khi thuộc tính tìm kiếm được đặt thành sai cho biết rằng việc tìm kiếm đã kết thúc
onseeking script Tập lệnh được chạy khi thuộc tính tìm kiếm được đặt thành true cho biết rằng tìm kiếm đang hoạt động
onstalled script Tập lệnh được chạy khi trình duyệt không thể tìm nạp dữ liệu phương tiện vì bất kỳ lý do gì
onsuspend script Tập lệnh được chạy khi tìm nạp dữ liệu phương tiện bị dừng trước khi nó được tải hoàn toàn vì bất kỳ lý do gì
ontimeupdate script Tập lệnh được chạy khi vị trí phát đã thay đổi (như khi người dùng chuyển tiếp nhanh đến một điểm khác trên phương tiện)
onvolumechange script Tập lệnh được chạy mỗi khi thay đổi âm lượng (bao gồm cả việc đặt âm lượng thành “mute”)
onwaiting script Tập lệnh được chạy khi phương tiện đã tạm dừng nhưng dự kiến ​​sẽ tiếp tục (như khi phương tiện tạm dừng để đệm thêm dữ liệu)

9. Các thuộc tính sự kiên khác

Phần tử Kiểu giá trị Miêu tả
ontoggle script Kích hoạt khi người dùng mở hoặc đóng phần tử <details>