HTML style được dử dụng để thêm kiểu vào một phần tử như : màu sắc, phông chữ, kích thước, …v.v.

1. Inline style

Đây là cách đơn giản nhất để áp dụng kiểu dáng cho một phần tử là sử dụng thuộc tính (attribute) style

Cú pháp :

<tagmane style= “property:valune;”>

Ví dụ:

Ở đây,tôi đã sử dụng style để xác định nền màu xanh cho tiêu đề h1

2.Các tác vụ với style

2.1 Đổi màu nền

Để đổi màu nền cho một phần tử trong HTML ta sử dụng thuộc tính backgroud-color

Ví dụ:

Ở đây, tôi sử dụng style với thuộc tính backgroud-color để thay đổi màu nền của tiêu đề h1 thành màu xanh

2.2 Đổi màu chữ

Để đổi màu chữ trong văn bản của một phần tử trong HTML ta sử dụng thuộc tính color

Ví dụ:

Ở đây, tôi đã sử dụng style để xác định màu xanh cho tiêu đề h1

2.2 Đổi font chữ

Để đổi font chữ trong văn bẳn của một phần tử trong HTML ta sử dụng thuộc tính font-family

Ví dụ:

Ở đây, tôi đã đổi font chữ của đoạn văn sang kiểu verdana

2.3 Đổi cỡ chữ

Để đổi cỡ chữ trong văn bẳn của một phần tử trong HTML ta sử dụng thuộc tính

font-size

Ví dụ:

<p style="font-size: 50px;">lập trình từ đầu</p>

Ở đây, tôi đã định nghĩa cỡ chữ của văn bản là 50px

2.4 Căn chỉnh văn bản

Để căn chỉnh văn bẳn của một phần tử trong HTML ta sử dụng thuộc tính text-align

Ví dụ:

Ở đây, tôi đã căn chỉnh cho văn bản nằm ở chính giữa trang web