1.Thẻ trích dẫn là gì ?

Thẻ trích dẫn là thẻ được sử dụng để chèn văn bản được trích dẫn vào một trang web, tức là một phần của văn bản khác với văn bản thường trong trang web

2.Các thẻ trích dẫn phổ biến

Các thẻ được sử dụng để trích dẫn nhiều nhất trong HTML: <blockqoute>, <q>, <abbr>, <address>, <cite>, <bdo>

2.1 Thẻ <blockqoute>

Thẻ <blockqoute> xác định một phần trích dẫn từ một nguồn khác

Trình duyệt thường thụt lề các phần tử trong thẻ <blockqoute>

Ví dụ:

2.2 Thẻ <q>

Thẻ <q> xác định một đoạn trích ngắn

Các trình duyệt thường sẽ để nội dung của thẻ <p> trong ngoặc kép

Ví dụ:

2.3 Thẻ <abbr>

Thẻ <abbr> xác định chữ viết tắt như “HTML”, “Mr.”. “ASAP”, …v.v.

Đánh dấu chữ viết tắt có thể cung cấp thông tin hữu ích cho các công cụ trình duyệt, hệ thống dịch thuật và cộng cụ tìm kiếm

Ví dụ:

Ở đây, tôi xác định chữ viết tắt “ASEAN” có nghĩa là “Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á”

2.4 Thẻ <address>

Thẻ <address> xác định thông tin liên hệ của tác giả / chủ sở hữu của một tài liệu hoặc một bài báo

Thông tin liên hệ có thể là địa chỉ email, URL, địa chỉ thực, số điện thoại, phương tiện truyền thông xã hội, v.v.

Văn bản trong thẻ <address> thường hiển thị ở dạng nghiêng và các trình duyệt sẽ luôn thêm dấu ngắt dòng trước và sau văn bản trong thẻ <address>

Ví dụ:

Ở đây, tôi xác định tác giả của văn bản là “Hồ Chí Minh”

2.5 Thẻ <cite>

Thẻ <cite> xác định tiêu đề của một tác phẩm (ví dụ : một cuốn sách, một bài thơ, một bài hát, một bộ phim,…v.v.)

Văn bản trong thẻ <cite> thường hiển thị ở dạng in nghiêng

Ví dụ:

Ở đây, tôi xác định tên của văn bản là “sóng”

2.6 Thẻ <bdo>

Thẻ <bdo> được sử dụng để xác định ghi đè hai chiều có nghĩa là văn bản được viết từ phải sang trái hoặc từ trái sang phải

Ví dụ:

 

Ở đây, tôi đã viết đoạn “lập trình từ đầu” từ phía bên trái sang bên phải

3. Nhận xét trong HTML

Nhận xét trong HTML sẽ không được hiển thị trong trình duyệt, nhưng chúng có thể giúp ghi lại mã nguồn HTML của bạn

Cú pháp :

<!-- Nội dung nhận xét -->

Ví dụ:

<!-- đây là tiêu đề -->

<h1>lập trình từ đầu</h1>

Ở đây, tôi đã nhận xét “đây là tiêu đề”

Mẹo khi sử dụng thẻ nhận xét: bạn có thể sử dụng nhận xét để sửa lỗi trong HTML, vì bạn có thể nhận xét từng dòng mã HTML, từng dòng một để tìm kiếm lỗi