HTML Plug-ins là các chương trình máy tính mở rộng chức năng tiêu chuẩn của trình duyệt

1. Plug-ins là gì?

Plug-ins được thiết kế để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau:

  • Để chạy các ứng dụng Java
  • Để chạy các điều khiển ActiveX của Microsoft
  • Để hiển thị phim Flash Để hiển thị bản đồ
  • Để quét vi rút Để xác minh một id ngân hàng

Lưu ý:

  • Hầu hết các trình duyệt không còn hỗ trợ Java Applet và Plug-in
  • Điều khiển ActiveX không còn được hỗ trợ trong bất kỳ trình duyệt nào
  • Hỗ trợ cho Shockwave Flash cũng đã bị tắt trong các trình duyệt hiện đại

2. Phần tử <object> trong HTML

Phần tử <object> được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt

Phần tử <object> xác định một đối tượng được nhúng trong tài liệu HTML

Nó được thiết kế để nhúng Plug-ins(như ứng dụng Java, trình đọc PDF và Trình phát Flash) vào các trang web, nhưng cũng có thể được sử dụng để đưa HTML vào HTML

Ví dụ:

3. Phần tử <embed> trong HTML

Phần tử <embed> được hỗ trợ trong tất cả các trình duyệt chính

Phần tử <embed> cũng xác định một đối tượng nhúng trong tài liệu HTML

Các trình duyệt web đã hỗ trợ phần tử <embed> trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nó không phải là một phần đặc tả của  HTML trước HTML5

Phần tử <embed> có thể được sử dụng để đưa HTML vào HTML

Ví dụ:

Lưu ý: phần tử <embed> không có thẻ đóng. Nó không thể chứa văn bản thay thế