Khi trình duyệt yêu cầu dịch vụ từ máy chủ web, lỗi có thể xảy ra và máy chủ có thể trả về mã lỗi như “404 Not Found”

Người ta thường đặt tên cho những lỗi này là thông báo lỗi HTML

Nhưng những thông báo này được gọi là thông báo trạng thái HTTP. Trên thực tế, máy chủ luôn trả về một thông báo cho mọi yêu cầu. Thông báo phổ biến nhất là 200 OK

Dưới đây là danh sách các thông báo trạng thái HTTP có thể được trả lại

1. Thông báo 1xx: Information

Thông báo Mô tả
100 Continue Máy chủ đã nhận được tiêu đề yêu cầu và máy khách sẽ tiến hành gửi nội dung yêu cầu
101 Switching Protocols Người yêu cầu đã yêu cầu máy chủ chuyển giao thức
103 Checkpoint Được sử dụng trong đề xuất yêu cầu có thể tiếp tục lại để tiếp tục các yêu cầu PUT hoặc POST đã bị hủy bỏ

2. Thông báo 2xx: Successfull

Thông báo Mô tả
200 OK Yêu cầu là OK (đây là phản hồi tiêu chuẩn cho các yêu cầu HTTP thành công)
201 Created Yêu cầu đã được thực hiện và một tài nguyên mới được tạo
202 Accepted Yêu cầu đã được chấp nhận để xử lý, nhưng quá trình xử lý vẫn chưa hoàn tất
203 Non-Authoritative Information Yêu cầu đã được xử lý thành công nhưng đang trả lại thông tin có thể từ một nguồn khác
204 No Content Yêu cầu đã được xử lý thành công nhưng không trả về bất kỳ nội dung nào
205 Reset Content Yêu cầu đã được xử lý thành công, nhưng không trả về bất kỳ nội dung nào và yêu cầu người yêu cầu đặt lại chế độ xem tài liệu
206 Partial Content Máy chủ chỉ phân phối một phần tài nguyên do tiêu đề phạm vi do máy khách gửi

3. Thông báo 3xx: Redirection

Thông báo Mô tả
300 Multiple Choices Một danh sách liên kết. Người dùng có thể chọn một liên kết và đi đến vị trí đó. Tối đa năm địa chỉ
301 Moved Permanently Trang được yêu cầu đã chuyển sang một URL mới
302 Found Trang được yêu cầu đã tạm thời chuyển sang một URL mới
303 See Other Trang được yêu cầu có thể được tìm thấy dưới một URL khác
304 Not Modified Cho biết trang được yêu cầu chưa được sửa đổi kể từ lần yêu cầu cuối cùng
306 Switch Proxy Không còn được sử dụng
307 Temporary Redirect Trang được yêu cầu đã tạm thời chuyển sang một URL mới
308 Resume Incomplete Được sử dụng trong đề xuất yêu cầu có thể tiếp tục lại để tiếp tục các yêu cầu PUT hoặc POST đã bị hủy bỏ

4. Thông báo 4xx: Client Error

Thông báo Mô tả
400 Bad Request Không thể thực hiện yêu cầu do cú pháp sai
401 Unauthorized Yêu cầu là một yêu cầu hợp pháp, nhưng máy chủ từ chối phản hồi nó. Để sử dụng khi có thể xác thực nhưng không thành công hoặc chưa được cung cấp
402 Payment Required Để dành mai sau dùng
403 Forbidden Yêu cầu là một yêu cầu hợp pháp, nhưng máy chủ từ chối phản hồi nó
404 Not Found Không thể tìm thấy trang được yêu cầu nhưng có thể có lại trong tương lai
405 Method Not Allowed Một trang được thực hiện bằng một phương thức yêu cầu không được trang đó hỗ trợ
406 Not Acceptable Máy chủ chỉ có thể tạo phản hồi không được máy khách chấp nhận
407 Proxy Authentication Required Trước tiên máy khách phải tự xác thực bằng proxy
408 Request Timeout Máy chủ đã hết thời gian chờ yêu cầu
409 Conflict Không thể hoàn thành yêu cầu do xung đột trong yêu cầu
410 Gone Trang được yêu cầu không còn nữa
411 Length Required “Content-Length” không được xác định. Máy chủ sẽ không chấp nhận yêu cầu nếu không có nó
412 Precondition Failed Điều kiện tiên quyết được đưa ra trong yêu cầu được máy chủ đánh giá là false
413 Request Entuty Too Large Máy chủ sẽ không chấp nhận yêu cầu vì thực thể yêu cầu quá lớn
414 Request-URI Too Long Máy chủ sẽ không chấp nhận yêu cầu vì URL quá dài. Xảy ra khi bạn chuyển đổi yêu cầu POST thành yêu cầu GET với thông tin truy vấn dài
415 Unsupported Madia Type Máy chủ sẽ không chấp nhận yêu cầu, vì loại phương tiện không được hỗ trợ
416 Requested Range Not Satisfiable Máy khách đã yêu cầu một phần của tệp, nhưng máy chủ không thể cung cấp phần đó
417 Expectation Failed Máy chủ không thể đáp ứng các yêu cầu của trường tiêu đề yêu cầu Expect

5. Thông báo 5xx: Server Error

Thông báo Mô tả
500 Internal Server Error Thông báo lỗi chung chung, được đưa ra khi không có thông báo cụ thể nào phù hợp
501 Not Implemented Máy chủ không nhận ra phương thức yêu cầu hoặc không có khả năng thực hiện yêu cầu
502 Bad Gateway Máy chủ đang hoạt động như một cổng hoặc proxy và nhận được phản hồi không hợp lệ từ máy chủ ngược dòng
503 Service Unavailable Máy chủ hiện không khả dụng (quá tải hoặc ngừng hoạt động)
504 Gateway Timeout Máy chủ đang hoạt động như một cổng hoặc proxy và không nhận được phản hồi kịp thời từ máy chủ ngược dòng
505 HTTP Version Not Supported Máy chủ không hỗ trợ phiên bản giao thức HTTP được sử dụng trong yêu cầu
511 Network Authentication Required Máy khách cần xác thực để có quyền truy cập mạng