1.HTML Headings là gì ?

HTML headings là tiêu đề hoặc phụ đề mà bạn muốn hiển thị trên trang web

HTML headings được xác định bằng các thẻ từ <h1> đến <h6>

Trong các tiêu đề, tiêu đề <h1> là tiêu đề quan trọng nhất. <h6> xác định tiêu đề ít quan trọng nhất

1.2 Các loại tiêu đề trong HTML

1.2.1 Tiêu đề quan trọng

Các công cụ tìm kiếm sử dụng các tiêu đề để lập chỉ mục cấu trúc và nội dung của trang web của bạn

Người dùng thường truy cập tới một trang theo các tiêu đề của nó. Điều quan trọng là sử dụng các tiêu đề để hiển thị cấu trúc tài liệu

<h1>được sử dụng cho các tiêu đề chính, tiếp theo là tiêu đề <h2>, sau đó tiêu đề ít quatn trọng hơn <h3>, …v.v.

Ví dụ:

Ở đây, tôi đật tên tiêu đề là tiêu đề 1 đến tiêu đề 6 tương ứng với các thẻ từ <h1> đến <h6>

Lưu ý:

  • Trình duyệt tự động thêm một khoảng trắng (lề) trước và sau tiêu đề
  • Chỉ sử dụng HTML headings cho các tiêu đề. Không sử dụng tiêu đề để làm cho văn bản lớn hoặc in đậm

1.2.2 Tiêu đề lớn

Mỗi HTML headings có một kích thước mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể chỉ định kích thước bất kỳ cho tiêu đề nào có style thuộc tính, bằng các sử dụng thuộc tính font-size :

Ví dụ:

<h1 style="font-size: 100px;">Tiêu đề 1</h1>

Ở đây, Tôi chỉ định kích thước của tiêu đề với độ lớn là 100px

2. Viết đoạn văn bằng thẻ p trong html (HTML Paragraphs)

Thẻ <p> xác định một đoạn văn hoặc một văn bản trong HTML

2.1 Hiển thị đoạn văn trong HTML

Bạn không thể chắc chắn HTML sẽ được hiển thị như thế nào

Màn hình lớn hay nhỏ và các cửa sổ được thay đổi kích thước sẽ tạo ra các kết quả khác nhau

Với HTML, bạn không thể thay đổi cách hiển thị bằng cách thêm khoảng trắng hoặc dòng thừa trong code của mình vì trình duyệt sẽ tự động xóa bất kỳ khoảng trắng và dòng thừa nào khi trang được hiển thị

2.2 Ngắt theo chủ đề trong HTML

Thẻ <hr> xác định ngắt theo chủ đề trong các trang HTML và thường được hiển thị dưới dạng gạch ngang

thẻ <hr> được sử dụng để tách nội dung(hoặc xác định thay đổi) trong một trang HTML

Ví dụ:

Ở đây, tôi đã dùng thẻ <hr> để chia cắt 2 văn bản

2.3 Xuống dòng trong HTML

Thẻ <br> xác định xuống dòng trong HTML

Sử dụng <br> nếu bạn muốn xuống dòng mà không bắt dầu đoạn văn mới

Ví dụ:

Ở đây, tôi đã dùng <br> để xuống dòng từ đoạn “xin chào” trong thẻ<p>

2.4 Vấn đề viết thơ trong HTML

Ví dụ:

Nếu bạn viết như thế này bài thơ sẽ hiển thị trên 1 dòng

Vì vậy chúng ta có giải pháp là sử dụng thẻ <pre>

Thẻ <pre> trong HTML xác định văn bản được xác định trước nó

Văn bản bên trong thẻ <pre> được hiển thị bằng phông chữ có chiều rộng cố định và nó bảo toàn cả dấu cách và xuống dòng

Ví dụ :