Mỗi phần tử HTML đều có giá trị hiển thị mặc định, tùy thuộc vào loại hiển thị đó

Trong HTML có hai loại giá trị hiển thị là: khối và nội tuyến

1.Phần tử cấp khối trong HTML

Phần tử cấp khối luôn bắt đầu ở một dòng mới và chiếm chiều ngang tối đa có thể

Phần tử cấp khối có lề trên và lề dưới

Dưới đây là phần tử cấp khối trong HTML:

<address> <article> <aside> <blockquote> <canvas>
<dd> <div> <dl> <dt> <fieldset>
<figcaption> <figure> <footer> <form> <h1> -> <h6>
<header> <hr> <li> <main> <nav>
<noscript> <ol> <p> <pre> <section>
<table> <tfoot> <ul> <video>

Ví dụ:

Ở đây, tôi dùng thẻ <div> để cấp khối cho văn bản bên trong nó

2.Phần tử nội tuyến trong HTML

Phần tử nội tuyến luôn bắt đầu trên một dòng mới và chỉ chiếm chiều ngang cần để hiển thị

Phần tử nội tuyến không có lề trên và lề dưới

Dưới đây là các phần tử nội tuyến

<a> <abbr> <acronym> <b> <bdo>
<big> <br> <button> <cite> <code>
<dfn> <em> <i> <img> <input>
<kbd> <label> <map> <object> <output>
<q> <samp> <script> <select> <small>
<span> <strong> <sub> <sup> <texttarea>
<time> <tt> <var>

Ví dụ:

Ở đây, tôi sử dụng phần tử nội tuyến là <span>

3.Phần tử <div>

Phần tử <div> thường được dùng như bộ chứa cho các phần tử khác trong HTML

Phần tử <div> không yêu cầu thuộc tính nhưng thường có style, id và class

Khi sử dụng CSS, phần tử <div> có thể được sử dụng để tạo kiểu cho các nội dung trong khối

Ví dụ:

Ở đây, tôi đã CSS phần nền trong khối thành màu đen và chữ màu đen

4.Phần tử <span>

Phần tử <span> thường được sử dụng như bộ chứa cho một số văn bản

Phần tử <span> không yêu cầu thộc tính nhưng thường có style, id và class

Khi dùng CSS, phần tử <span> có theer được sử dụng để định kiểu của văn bản

Ví dụ:

Ở đây, tôi đã dùng CSS để biến văn bản bên trong <span> thành màu xanh