1. Các phần tử HTML cơ bản

Thẻ(phần tử) Miêu tả
<!DOCTYPE> Xác định loại tài liệu
<html> Xác định một tài liệu HTML
<head> Chứa siêu dữ liệu / thông tin cho tài liệu
<title> Xác định tiêu đề cho tài liệu
<body> Xác định nội dung của tài liệu
<h1> đến <h6> Xác định tiêu đề trong HTML
<p> Xác định một văn bản
<br> Ngắt dòng
<hr> Xác định một thay đổi theo chủ đề trong nội dung
<!–…–> Xác định một bình luận

2. Các phần tử định dạng văn bản trong HTML

Thẻ(phần tử) Mô tả
<acronym> Không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng <abbr> để thay thế.
Xác định một từ viết tắt
<abbr> Xác định một từ viết tắt
<address> Xác định thông tin liên hệ cho tác giả / chủ sở hữu của một tài liệu / bài báo
<b> In đậm văn bản
<bdi> Cô lập một phần của văn bản có thể được định dạng theo một hướng khác với văn bản khác bên ngoài nó
<bdo> Ghi đè hướng văn bản hiện tại
<big> Không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.
Xác định văn bản lớn
<blockquote> Xác định một phần được trích dẫn từ một nguồn khác
<center> Không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.
Xác định văn bản được căn giữa
<cite> Xác định tiêu đề của một tác phẩm
<code> Xác định một đoạn mã máy tính
<del> Xác định văn bản đã bị xóa khỏi tài liệu
<dfn> Chỉ định một thuật ngữ sẽ được xác định trong nội dung
<em> Xác định văn bản được nhấn mạnh
<font> Không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.
Xác định phông chữ, màu sắc và kích thước cho văn bản
<i> Xác định một phần của văn bản bằng giọng nói hoặc tâm trạng thay thế
<ins> Xác định văn bản đã được chèn vào tài liệu
<kbd> Xác định đầu vào bàn phím
<mark> Xác định văn bản được đánh dấu
<meter> Xác định một phép đo vô hướng trong một phạm vi đã biết (một máy đo)
<pre> Xác định văn bản được định dạng trước
<progress> Đại diện cho tiến trình của một nhiệm vụ
<q> Xác định một trích dẫn ngắn
<rp> Xác định những gì sẽ hiển thị trong các trình duyệt không hỗ trợ chú thích bằng ruby
<rt> Xác định giải thích / cách phát âm của các ký tự (đối với kiểu chữ Đông Á)
<ruby> Xác định chú thích ruby ​​(cho kiểu chữ Đông Á)
<s> Xác định văn bản không còn đúng nữa
<samp> Xác định đầu ra mẫu từ một chương trình máy tính
<small> Xác định văn bản nhỏ hơn
<strike> Không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng <del> hoặc <s> để thay thế.
Xác định văn bản gạch ngang
<strong> Xác định văn bản có chỉ số dưới
<sub> Xác định văn bản là chỉ số dưới
<sup> Xác định văn bản được mô tả ở phía trên
<template> Xác định vùng chứa cho nội dung sẽ được ẩn khi tải trang
<time> Xác định thời gian cụ thể (hoặc ngày giờ)
<tt> Không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.
Xác định văn bản teletype
<u> Xác định một số văn bản không được điều chỉnh và tạo kiểu khác với văn bản bình thường
<var> Xác định một biến
<wbr> Xác định ngắt dòng có thể có

3. Các phần tử biểu mẫu và đầu vào trong HTML

Thẻ(phần tử) Mô tả
<form> Xác định một biểu mẫu HTML cho đầu vào của người dùng
<input> Xác định một kiểu đầu vào
<textarea> Xác định điều khiển đầu vào nhiều dòng (vùng văn bản)
<button> Xác định một nút có thể nhấp
<select> Xác định danh sách thả xuống
<optgroup> Xác định một nhóm các tùy chọn liên quan trong danh sách thả xuống
<option> Xác định một tùy chọn trong danh sách thả xuống
<label> Xác định nhãn cho phần tử <input>
<fieldset> Nhóm các yếu tố liên quan trong một biểu mẫu
<legend> Xác định chú thích cho phần tử <fieldset>
<datalist> Chỉ định danh sách các tùy chọn được xác định trước cho các điều khiển đầu vào
<output> Xác định kết quả

4. Các phần tử khung trong HTML

Thẻ(phần tử) Mô tả
<frame> Không được hỗ trợ trong HTML5.
Xác định một cửa sổ (một khung) trong một bộ khung
<frameset> Không được hỗ trợ trong HTML5.
Xác định một tập hợp các khung
<notframes> Không được hỗ trợ trong HTML5.
Xác định nội dung thay thế cho người dùng không hỗ trợ khung
<iframe> Xác định khung nội tuyến

5. Các phần tử xử lý hình ảnh trong HTML

Thẻ(phần tử) Mô tả
<img> Xác định một hình ảnh
<map> Xác định bản đồ hình ảnh
<area> Xác định một khu vực bên trong bản đồ hình ảnh
<canvas> Được sử dụng để vẽ đồ họa, nhanh chóng, thông qua tập lệnh (thường là JavaScript)
<figcaption> Xác định chú thích cho phần tử <figure>
<figure> Chỉ định nội dung độc lập
<picture> Xác định vùng chứa cho nhiều tài nguyên hình ảnh
<svg> Xác định vùng chứa cho đồ họa SVG

6. Các phần tử âm thanh và video trong HTML

Thẻ(phần tử) Mô tả
<audio> Xác định nội dung âm thanh
<source> Xác định nhiều tài nguyên phương tiện cho các phần tử phương tiện (<video>, <audio> và <picture>)
<track> Xác định các văn bản cho các phần tử phương tiện (<video> và <audio>)
<video> Xác định video hoặc phim

7. Các phần tử liên kết trong HTML

Thẻ(phần tử) Mô tả
<a> Xác định một liên kết
<link> Xác định mối quan hệ giữa tài liệu và tài nguyên bên ngoài (được sử dụng nhiều nhất để liên kết với trang chứa các phần tử tạo kiểu)
<nav> Xác định các liên kết điều hướng

8. Các phần tử danh sách trong HTML

Thẻ(phần tử) Mô tả
<ul> Xác định danh sách không có thứ tự
<ol> Xác định danh sách có thứ tự
<li> Xác định một mục trong danh sách
<dir> Không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng <ul> thay thế.
Xác định danh sách các thư mục
<dl> Xác định danh sách mô tả
<dt> Xác định một thuật ngữ / tên trong danh sách mô tả
<dd> Xác định mô tả của một thuật ngữ / tên trong danh sách mô tả

9. Các phần tử bảng trong HTML

Thẻ(phần tử) Mô tả 
<table> Xác định một bảng
<caption> Xác định chú thích bảng
<th> Xác định ô tiêu đề trong bảng
<tr> Xác định một hàng trong bảng
<td> Xác định một ô trong bảng
<thead> Nhóm nội dung tiêu đề trong một bảng
<tbody> Nhóm nội dung nội dung trong một bảng
<tfoot> Nhóm nội dung chân trang trong một bảng
<col> Chỉ định thuộc tính cột cho mỗi cột trong phần tử <colgroup>
<colgroup> Chỉ định một nhóm gồm một hoặc nhiều cột trong bảng để định dạng

10. Các phần tử tạo kiểu và cấp khối trong HTML

Thẻ(phần tử) Mô tả
<style> Xác định thông tin tạo kiểu cho một tài liệu
<div> Xác định một phần trong tài liệu
<span> Xác định một phần trong tài liệu
<header> Xác định tiêu đề cho một tài liệu hoặc phần
<footer> Xác định chân trang cho tài liệu hoặc phần
<main> Chỉ định nội dung chính của một tài liệu
<section> Xác định một phần trong tài liệu
<ariticle> Xác định một bài báo
<aside> Xác định nội dung ngoài nội dung trang
<details> Xác định các chi tiết bổ sung mà người dùng có thể xem hoặc ẩn
<dialog> Xác định hộp thoại hoặc cửa sổ
<summary> Xác định tiêu đề hiển thị cho phần tử <details>
<data> Thêm bản dịch có thể đọc được bằng máy của một nội dung nhất định

11. Các phần tử thông tin meta trong HTML

Thẻ(phần tử) Mô tả
<head> Xác định thông tin về tài liệu
<meta> Xác định siêu dữ liệu về một tài liệu HTML
<base> Chỉ định URL cơ sở / đích cho tất cả các URL tương đối trong tài liệu
<basefont> Không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.
Chỉ định màu, kích thước và phông chữ mặc định cho tất cả văn bản trong tài liệu

12. Các phần tử Programming

Thẻ(phần tử) Mô tả
<script> Xác định một tập lệnh JavaScript
<noscript> Xác định nội dung thay thế cho người dùng không hỗ trợ tập lệnh JavaScript
<applet> Không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng <embed> hoặc <object> để thay thế.
Xác định một applet nhúng
<embed> Xác định vùng chứa cho ứng dụng bên ngoài (không phải HTML)
<object> Xác định một đối tượng nhúng
<param> Xác định một tham số cho một đối tượng