1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <template> được sử dụng như một vùng chứa để giữ một số đoạn mã HTML bị ẩn khỏi người dùng khi tải trang

Nội dung bên trong <template> có thể được hiển thị bằng cách sử dụng JavaScript

Bạn có thể sử dụng thẻ <template> nếu bạn có một số mã HTML muốn sử dụng nhiều lần, nhưng không phải cho đến khi bạn yêu cầu. Để thực hiện việc này mà không có thẻ <template>, bạn phải tạo mã HTML bằng JavaScript để ngăn trình duyệt hiển thị mã

2. Ví dụ về <template>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<template> 26.0 13.0  22.0 8.0 15.0