1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <dd> được sử dụng để mô tả một thuật ngữ / tên trong danh sách mô tả

Thẻ <dd> được sử dụng cùng với <dl> (xác định danh sách mô tả) và <dt> (xác định thuật ngữ / tên)

Bên trong thẻ <dd>, bạn có thể đặt các đoạn văn, ngắt dòng, hình ảnh, liên kết, danh sách, …v.v.

2. Ví dụ về <dd>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<dd> YES YES YES YES YES