1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <tr> xác định một hàng trong bảng HTML

Thẻ <tr> chứa một hoặc nhiều thẻ <th> hoặc <td>

2. Ví dụ về <tr>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<tr> YES YES YES YES YES