1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <col> chỉ định thuộc tính cột cho mỗi cột trong thẻ <colgroup>

Thẻ <col> thường đươch dùng để áp dụng kiểu cho toàn bộ cột, thay vì lặp lại kiểu cho từng ô, cho mỗi hàng

2. Ví dụ về <col>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<col> YES YES YES YES YES