1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <q> xác định một trích dẫn ngắn

Các trình duyệt thường chèn dấu ngoặc kép xung quanh

Mẹo: Sử dụng <blockquote> cho các trích dẫn dài

2. Ví dụ về <q>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<q> YES YES YES YES YES