1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ  <select> được sử dụng để tạo danh sách thả xuống

Thẻ <select> thường được sử dụng  trong một biểu mẫu, để thu thập thông tin đầu vào của người dùng

Thuộc tính name được sử dụng để tham chiếu dữ liệu biểu mẫu sau khi biểu mẫu được gửi (nếu bạn bỏ qua thuộc tính name, sẽ không có dữ liệu nào từ danh được gửi)

Thuộc tính id được sử dụng để liên kết danh sách với một nhãn

Các thẻ <option> bên trong thẻ <select> xác định các tùy chọn có sẵn trong danh sách

Mẹo: Luôn thêm thẻ <label> để có các phương pháp hỗ trợ tiếp cận tốt nhất!

2. Ví dụ về <select>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<select> YES YES YES YES YES