1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <track> chỉ định các rãnh văn bản cho các phần tử <audio> hoặc <video>

Thẻ này được sử dụng để chỉ định phụ đề, tệp phụ đề hoặc các tệp khác chứa văn bản, sẽ hiển thị khi phương tiện đang phát

Các bản nhạc được định dạng ở định dạng WebVTT (tệp .vtt)

2. Ví dụ về <track>

<video width="320" height="240" controls>
  <source src="forrest_gump.mp4" type="video/mp4">
  <source src="forrest_gump.ogg" type="video/ogg">
  <track src="fgsubtitles_vn.vtt" kind="subtitles" srclang="vn" label="Vietnamese">
  <track src="fgsubtitles_en.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="English">
</video>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<track> 23.0 10.0 31.0 6.0 12.1