1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <form> được sử dụng để tạo một biểu mẫu HTML cho đầu vào của người dùng

Phần tử <form> có thể chứa một hoặc nhiều phần tử biểu mẫu sau:

  • <input>
  • <textarea>
  • <button>
  • <select>
  • <option>
  • <optgroup>
  • <fieldset>
  • <label>
  • <output>

2. Ví dụ về <form>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<form> YES YES YES YES YES