1. Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <caption> xác định chú thích cho bảng

Thẻ <caption> phải được chèn ngay sau thẻ <table>

Mẹo: Theo mặc định, chú thích bảng sẽ được căn giữa phía trên bảng. Tuy nhiên, các thuộc tính CSS text-aligncaption-side có thể được sử dụng để căn chỉnh và đặt phụ đề

2. Ví dụ về <caption>

3. Các  trình duyệt hỗ trợ

Phần tử
<caption> YES YES YES YES YES